Facebook

Eko-Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
"Eko - Babice" Sp. z o.o.

Witamy Państwa na naszej stronie!

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy Borzęcina Małego
ulic Dzikiej Róży, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego i Lawendy.

Informujemy, iż w okresie od 18 kwietnia do 27 kwietnia bieżącego roku planowane jest czyszczenie i teleinspekcja kanałów sanitarnych przez podwykonawcę działającego na zlecenie Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o.

W związku z powyższym konieczne będzie odkopanie wszystkich włazów do studzienek kanalizacyjnych umożliwiających dostęp specjalistycznego sprzętu.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Informujemy, że w dziale Inwestycje/Projekty unijne

znajduje się  Harmonogram zamierzeń inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszy Spójności

 

 

Pragniemy poinformować że prace związane z odbiorami technicznymi Domu Kultury zostały zakończone, budynek został oddany do użytku i wkrótce  rozpocznie działaność.
Więcej informacji na stronie www.domkultury-starebabice.pl

Z pomocą pracowników naszej spółki udało się przeprowadzić Bibliotekę Gminną która również w najbliższym czasie rozpocznie pracę.

Trwają prace nad odbiorami technicznymi Hali Sportowej, spodziewamy się że zostaną zakończone na przełomie marca i kwietnia bierzącego roku więc w połowie Kwietnia (po wydaniu  zgody na użytkowanie)  uczniowie szkoły uzyskają dostęp do Hali Sportowej.

Informacja dla mieszkańców Borzęcina Małego i Zielonki-Wieś w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

Szanowni Państwo

Mieszkańcy ulic Lawendy, Dzikiej Róży, Kwiatów Polnych, Zielonej Łąki, Lasku Brzozowego w Borzęcinie Małym oraz ul. Kukuczki, Płodowskiego, Pogonowskiego, Cholewińskiego, Pileckiego, Tomczyka, Raginisa, Sportowej w Zielonkach Wsi.

W związku z monitami mieszkańców w sprawie stanu gruntowych dróg gminnych znajdujących się w obrębie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Borzęcin Mały i Zielonki Wieś GPK „Eko-Babice” sp. z o.o. informuje, iż w obecnej chwili nastąpiła kumulacja czynników, które mały decydujący wpływ na obecna sytuację. Jednocześnie wystąpiły zmienne warunki atmosferyczne: po tygodniowych mrozach, które miały wpływ na wystąpienie zmarzliny gruntu do ok. 40-50 cm nastąpił okres szybkiej odwilży z temperaturami do ok. +100 C, rozwiązanie umowy z wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej firmą P.W. ETAR Sp. z o.o., która również była odpowiedzialna za utrzymanie dróg w stanie przejezdności a także przejazd ciężkich samochodów do posesji mieszkańców takich jak samochody asenizacyjne, śmieciarki, samochody dowożące materiał na budowy. Wymienione powyżej czynniki miały bezpośredni wpływ na obecny stan gruntowych dróg gminnych. Obecnie inspektorzy nadzoru GPK „Eko-Babice” dokonali przeglądów technicznych nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej przez firmę P.W. ELTAR w terenie i oczekują na dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji technicznej, której sprawdzenie pozwoli ocenić czy nowo wybudowana sieć nadaje się do eksploatacji (termin dostarczenia dokumentacji to 16.03.2018r.).

Z uwagi na trwający okres zimowy wykonane roboty drogowe w ulicach o nawierzchni z kruszywa należy traktować jako roboty tymczasowe, zapewniające względną przejezdność. Wykonane prace mają na celu jedynie uzupełnienie i wyrównanie powstających wybojów. Materiał wykorzystywany do napraw w okresie zimowym uległ nawodnieniu i przemarznięciu co ogranicza jego przydatność. Ponadto nastąpiło zatrzymanie znacznych ilości wody w gruncie. Obecnie woda w gruncie z  powodu nagłego ocieplenia odmarza w znacznych ilościach, co w połączeniu z roztopem postępującym od góry w głąb struktury gruntu znacznie nawadnia  teren, gdyż zamarznięty grunt poniżej nie pozwala na infiltrację nadmiaru wody.

Nawodniony grunt nie posiada odpowiedniej nośności co prowadzi do szybkiej degradacji nawierzchni. Po całkowitym rozmrożeniu gruntu oraz odsączeniu i odparowaniu wody, możliwe będzie przeprowadzenie zabiegów polegających na utrzymaniu przejezdności oraz utworzeniu trwalszej nawierzchni z kruszywa. Należy jednak mieć na względzie, iż nawierzchnia z kruszywa charakteryzuje się dużą wrażliwością na przeciążenia taboru kołowego oraz opady atmosferyczne. Powoduje to konieczność kilkukrotnego w ciągu roku przeprowadzania zabiegów utrzymaniowych w postaci uzupełniania ubytków, wyrównywania powierzchni i jej zagęszczania. Konieczne jest jednocześnie zapewnienie sprawnego spływu wody opadowej z powierzchni drogi i poboczy (co osiągane jest po przez spadek poprzeczny i obniżenie przyległego terenu) oraz niedopuszczanie do napływu wód z terenów przyległych do drogi.

Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. W chwili zakończenia wszystkich prac budowlanych a zwłaszcza odbiorów polegających między innymi na sprawdzeniu poprawności wykonania infrastruktury kanalizacyjnej  Inwestor będzie mógł docelowo odtworzyć drogi po robotach.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej