INFORMACJE OGÓLNE

Dzięki funduszom unijnym rozwój infrastruktury komunalnej udało się zdecydowanie przyspieszyć. W 2006 roku Gmina Stare Babice, ze środków własnych i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wybudowała ponad 15 km sieci kanalizacyjnej. A od roku 2007 do 2015, dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Spójności UE, udało się wybudować 114 km sieci kanalizacyjnej, dzięki czemu poziom skanalizowania gminy wynosi obecnie blisko 98%. Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w oczyszczalni ścieków w Starych Babicach, gdzie przyjmowane są również ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków w Starych Babicach wybudowana została w 1996 roku. Jej wydajność wynosiła wówczas 600 m3/d a jej praca opierała się na technologii SBR.

Czytaj więcej

LABORATORIUM ZAKŁADOWE

Laboratorium Zakładowe zlokalizowane jest w budynku administracyjnym Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o. Laboratorium posiada właściwe wyposażenie pozwalające realizować przyjęty przez nas program analiz środowiskowych w zakresie badań fizyko-chemicznych wody i ścieków. Pozyskane wyniki badań służą do użytku wewnętrznego przedsiębiorstwa w celu kontroli i regulacji parametrów technologicznych przy oczyszczaniu ścieków jak również uzdatniania wody.

Głównymi zadaniami naszego Laboratorium to:
• Wykonywanie badań fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych w celu kontroli pracy oczyszczalni w oparciu o warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, a także zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.
• Wykonywanie badań fizyko-chemicznych wody w zakresie parametrów wymaganych przy określaniu przydatności wody do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W laboratorium odbywa się systematyczna kontrola jakości wody wodociągowej dostarczanej naszym Odbiorcom.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Sieć kanalizacyjna istnieje od 1994 r. Obecnie procent skanalizowania gminy Stare Babice wynosi 98%. Na terenie gminy występują dwa rodzaje sieci kanalizacji sanitarnej: grawitacyjna zbudowana z PVC o średnicach od 200 mm do 500 mm oraz ciśnieniowa zbudowana z PE o średnicach od 75 mm do 90 mm. Długość sieci obecnie wynosi 205 km a liczba przyłączy 7959 szt.

W celu uniknięcia układania kanalizacji grawitacyjnej na znacznych głębokościach a także ze względu na zróżnicowanie terenu na sieci kanalizacyjnej zastosowano 82 przepompownie ścieków, w tym dwie główne przepompownie: Przepompownia „Borzęcin” oraz przepompownia „Koczargi”. Przepompownia „Borzęcin” poprzez przepompownię „Koczargi” transportuje ścieki z zachodniej części gminy kanałami tłocznymi ø 315 o długości 4,6 km oraz ø 355 o długości 2,9 km bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

CZEGO NIE WRZUCAĆ DO KANALIZACJI


Artykuły higieniczne:
chusteczki nawilżające, pieluchy, podpaski, patyczki kosmetyczne, płatki kosmetyczne, waciki nasączone zmywaczem do paznokci– niebezpieczne dla sieci kanalizacyjnej – powodują zatory.
Materiały budowlane:
farby, gruz, popiół, cegły, żwir, piasek, szkło itp. – niebezpieczne dla sieci kanalizacyjnej – powodują zatory.
Artykuły medyczne:
igły, strzykawki, bandaże, plastry, przeterminowane lekarstwa (tabletki, syropy, maści) – bardzo niebezpieczne dla pracowników obsługi urządzeń kanalizacyjnych.
Chemikalia oraz inne materiały stałe i płynne:
farby, rozpuszczalniki, przeterminowane środki ochrony roślin oraz woreczki foliowe, korki, nakrętki, niedopałki papierosów, żwirek lub trociny od zwierząt domowych, kości, ziemia z doniczek, gazety, tektury, materiały tekstylne, zużyte oleje silnikowe – zawarte w nich substancje chemiczne szkodzą mikroorganizmom na oczyszczalni ścieków a także mogą uszkadzać i powodować zatory na sieci kanalizacyjnej.
Żywność:
resztki jedzenia, zepsute jedzenie, fusy z kawy i herbaty, tłuszcze spożywcze – niebezpieczne dla sieci kanalizacyjnej – powodują zatory.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno także wprowadzać wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków oraz naraża użytkowników/dostawców ścieków na cofnięcie się ścieków do nieruchomości i w rezultacie zalanie domu, mieszkania lub terenu posesji a także stwarza zagrożenie dla pracowników obsługi urządzeń kanalizacyjnych.