INFORMACJE OGÓLNE

Głównym źródłem wody dla gminy Stare Babice jest obecnie sześć studni głębinowych, które współpracują z dwiema stacjami – Stacja Uzdatniania Wody w Starych Babicach oraz Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym. Maksymalna produkcja obu stacji to 4 680 m3/d, stanowi to 80-85% ogólnego zapotrzebowania. Źródłem awaryjnym cały czas pozostaje hurtowy zakup wody z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy S.A. Zakup hurtowy wody jest realizowany w przypadkach awarii własnych źródeł jak również w czasie zwiększonych rozbiorów w okresie letnim i nie przekracza 15-20% ogólnego zapotrzebowania Gminy.


Ujmowane wody podziemne charakteryzują się podwyższonym, przekraczającym normę dla wód do picia i na potrzeby gospodarcze, stężeniem substancji mineralnych pochodzenia naturalnego tj. żelazo (Fe) i mangan (Mn). W związku z tym zachodzi konieczność ich uzdatniania. Jest ono stosunkowo proste, jeśli dotyczy żelaza i manganu, i można zrealizować je za pomocą napowietrzania oraz filtracji na filtrach ciśnieniowych w układzie zamkniętym. Proces uzdatniania wody na obu stacjach składa się z następujących etapów:

• natlenianie i mieszanie przy pomocy strumienic napowietrzających
• filtracja pierwszego stopnia na złożu piaskowym - odżelazianie (filtry pośpieszne ciśnieniowe)
• filtracja drugiego stopnia na złożu katalitycznym - odmanganianie (filtry pośpieszne ciśnieniowe)
• dezynfekcja wody podchlorynem sodu NaClO wytwarzanym miejscowo w procesie elektrolizy roztworu soli kuchennej NaCl

SUW W BORZĘCINIE MAŁYM

Stacja Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym pracuje od września 2008 roku. Została wybudowana w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności UE. Obecnie z wody pochodzącej z tej stacji korzysta ok. 45% mieszkańców, głównie sołectwa zlokalizowane w zachodniej części Gminy. Woda surowa pochodzi z trzech studni głębinowych z utworów czwartorzędowych o średniej głębokości otworu ok. 43 m. Charakteryzuje się dobrą jakością, średnią twardością, wymaga jedynie usunięcia podwyższonej zawartości żelaza i manganu. Nowoczesne rozwiązania zastosowane na stacji uzdatniania pozwalają na pracę w pełnej automatyce. Dodatkowo wszystkie parametry pracy przekazywane są drogą radiową do centralnej dyspozytorni mieszczącej się w budynku siedziby firmy, dzięki czemu możliwa jest dodatkowa kontrola i monitoring pracy stacji z siedziby przedsiębiorstwa. Na stacji w Borzęcinie Małym zastosowano nowoczesne, energooszczędne pompy pracujące w większości z przemiennikami częstotliwości, co pozwala na płynną regulację wydajności pomp w zależności od aktualnego zapotrzebowania.

Czytaj więcej

SUW W STARYCH BABICACH

Stacja Uzdatniania Wody w Starych Babicach pracuje nieprzerwanie od 1983 roku. Stacja na przestrzeni tych lat przeszła dwie duże modernizacje. Pierwsza w latach 2006 – 2013 przeprowadzono szereg prac remontowych m.in. zastosowano rozwiązania pozwalające na pracę stacji w pełnej automatyce, która umożliwia pracę stacji niemal bezobsługowo. Wymieniono rurociągi, zmieniono układ dezynfekcji, a wyeksploatowane urządzenia zamieniono na nowoczesne, energooszczędne pompy z przemiennikami częstotliwości pozwalającymi na płynną regulację ich wydajności.
Ze względu na pogorszenie się jakości wody w studniach głębinowych czwartorzędowych a zwłaszcza znaczące podwyższenie zawartości żelaza, manganu oraz twardości w wodzie surowej, niemożliwe stało się osiągnięcie parametrów w wodzie uzdatnionej odpowiadającym normom dla wody przeznczonej do picia. W związku z powyższym konieczne stało się szybkie przeprowadzenie modernizacji stacji i zmiana układu uzdatniania. We wrześniu 2015 roku zakończono drugą znaczącą modernizację stacji polegającej m.in. na zastosowaniu dwustopniowej filtracji na filtrach odżelaziających i filtrach odmanganiających.
Kolejna znacząca transformacją w funkcjonowaniu stacji było włączenie do układu w listopadzie 2021 roku studni wód oligoceńskich (trzeciorzędowych), wykonanej w ramach Projektu finansowanego przy udziale Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III, POIS.02.03.00-00-0112/16” zadanie nr 77 „Budowa ujęć wody oligoceńskiej w celu poprawy jakości wody: modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach”. Krok ten pozwolił na zwiększenie produkcji wody do 110 m3/d oraz znaczące obniżenie w produkowanej wodzie twardości ogólnej do ok. 300 mg/l CaCo3.
Obecnie z wody pochodzącej z tej stacji korzysta ok. 40% mieszkańców, głównie sołectwa zlokalizowane w wschodniej i centralnej części Gminy. Woda surowa pochodzi z trzech studni głębinowych. Dwie studnie z utworów czwartorzędowych o średniej głębokości otworu ok. 42 m. oraz jednej studni z utworu trzeciorzędowego o głębokości otworu 295 m (jedna z najgłębszych studnia w województwie mazowieckim). Wodociąg publiczny zasilany w wodę przez stację w Starych Babicach jest mieszaniną wód trzeciorzędowych z czwartorzędowymi w stosunku 1:1. To rozwiązanie przyczyniło się do produkcji wody charakteryzującej się aktualnie średnią twardością.

Czytaj więcej

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Sieć wodociągowa w centralnej części gminy istnieje od 1983 r. a obecnie zwodociągowane jest już 99% gminy. Zbudowana jest z materiałów takich jak: żeliwo – 2%, PVC – 89 %, PE – 9 % o średnicach od 90 mm do 315 mm. Długość sieci obecnie wynosi ponad 208,5 km a liczba przyłączy 8321 szt.

JAKOŚĆ WODY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) przedsiębiorstwo prowadzi kontrolę wewnętrzną i zewnętrza jakości wody wyprodukowanej w stacjach uzdatniania wody. Kontrola odbywa się w wyznaczonych punktach zgodności/ kontrolnych na całej sieci wodociągowej. Badania przeprowadzane są w zewnętrznym akredytowanym laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC-17025 oraz posiadającym zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

BADANIA JAKOŚCI WODY

TWARDOŚĆ WODY

Twardość ogólna wody określa sumaryczną zawartość związków wapnia i magnezu wyrażoną w mg/l CaCO3. Podczas podgrzewania wody na skutek odgazowania dwutlenku węgla następuje wytrącanie węglanów wapnia i magnezu potocznie zwanych "kamieniem kotłowym". Twardość wody wyrażona może być w kilku jednostkach stosowanych równorzędnie, chodź polskie prawodawstwo posługuje się mg/l CaCO3 (poniżej tabela z równorzędnymi jednostkami).
• Średnia twardość wody z SUW Stare Babice – ok. 300 mg/l CaCO3
• Średnia twardość wody z SUW Borzęcin Mały – ok. 250 mg/l CaCO3
• Średnia twardość wody z MPWiK Warszawa – ok. 280 mg/l CaCO3

Jednostkimg CaCO3/lmval/lmmol/lstopień niemiecki [°N]stopień francuski [°F]stopień angielski [°A]
mg
CaCO3/l
10,020,010,0560,10,07
mval/l5010,52,853,5
mmol/l100215,6107
stopień niemiecki [°N]17,860,360,17911,791,25
stopień francuski [°F]100,20,10,5610,7
stopień angielski [°A]14,290,290,1430,81,431