PROJEKTY UNIJNE

Informujemy, iż Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 59 976 787,15 PLN
Wartość dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich wynosi 28 547 633,46 PLN

Celem projektu realizowanego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III” jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Stare Babice oraz zapewnienie odpowiedniej ilości wody spełniającej obowiązujące wymagania jakościowe.

Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku inwestycji obejmujących m.in. :
- rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej,
- odprowadzenia ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice bezpośrednio do oczyszczalni,
- rozbudowę sieci wodociągowych,
- wykonanie monitoringu sieci wodociągowej,
- wykonanie instalacji do zdalnego odczytu danych z urządzeń wodomierzowych.

Planowane efekty

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do powstania 33,66 km kanalizacji sanitarnej i 14,69 km sieci wodociągowej oraz wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do oczyszczalni - część I (przepompownia "Miła") oraz część II.


Zakończono realizację inwestycji, a obiekt został przyjęty do użytkowania.

W ramach niniejszej realizacji powstała przepompownia ścieków „Miła” wraz z komorą zasuw i komorą przepływomierzy. Wybudowano kanał grawitacyjny PVC Ø400 mm na odcinku od granicy dz. ew. nr 584/2 do przepompowni oraz przyłącze wodociągowe 90 mm zakończone hydrantem ppoż. na terenie przepompowni.

Prowadzone są prace projektowe nad kanałem grawitacyjnym DN 400 o długości ok. 600 m stanowiącym drugi etap ww. inwestycji. W wyniku realizacji zadania powstanie sieć kanalizacji sanitarnej od pompowni „Miła” (skrzyżowanie ul. Miła i Reymonta) do ul. T. Kościuszki w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży.


W ramach niniejszej inwestycji wybudowane zostało ok. 1,6 km kanalizacji sanitarnej DN 200, ok. 190 m odrzutów DN 160 do granic nieruchomości oraz strefową pompownię ścieków z przewodem ciśnieniowym o długości 712 m. 

 

 

I i II linia zabudowy w ul. Trakt Królewski


Zakończono realizację inwestycji, a wybudowana w ramach zadania infrastruktura została przyjęta do użytkowania.

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano 77 m kanalizacji sanitarnej w I linii zabudowy i 520 m kanalizacji wraz z wykonaniem 15 studzienek DN425 i 6 studzienek DN600.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej - ul. Pohulanki bis do oczyszczalni ścieków - Etap II.


Zrealizowano zadanie inwestycyjne obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z odrzutami sieci i budową przepompowni ścieków oraz studni przelewowej w miejscowości Stare Babice (ul. Krótka i ul. Sienkiewicza). Wybudowana w ramach zadania infrastruktura została przyjęta do użytkowania.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś.


Z końcem listopada br. zakończono roboty budowalne polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sportowa i Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś. W ramach inwestycji wybudowany został kanał sanitarny PVC o średnicy DN 200 o długości 63 m. Powyższa inwestycja pozwoli w sposób znaczący odciążyć zarówno istniejący kanał ściekowy w ulicy Białej Góry jak pompownię ścieków w ul. Osiedlowej.

Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice.


Inwestycja polega na wbudowaniu na istniejącej infrastrukturze wodociągowej 26 punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej. Punkty pomiarowe zlokalizowane są na terenie całej gminy Stare Babice. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego spółka wdroży efektywne kosztowo rozwiązanie związane z zarządzaniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług, ograniczeniu liczby awarii, strat wody oraz zużycia energii elektrycznej. System monitoringu sieci wodociągowej umożliwi służbom eksploatacyjnym EKO-BABICE kontrolę parametrów pracy systemu dystrybucji wody, w tym detekcję wycieków oraz oszacowanie strat wody w poszczególnych rejonach gminy.

Ze względów technologicznych oraz faktu, iż inwestycja realizowana jest na funkcjonującej infrastrukturze, budowa punktów pomiarowych wiąże się z koniecznością krótkotrwałego wstrzymania dostaw wody o charakterze lokalnym (strefowym). Spółka EKO-BABICE dokłada wszelkich starań aby włączenia wody były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców gminy. Spółka każdorazowo informuje mieszkańców gminy o planowanych, lokalnych włączeniach wody z odpowiednim wyprzedzeniem.

Biorąc pod uwagę powyższe, EKO-BABICE zwraca się do mieszkańców gminy z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość.

59 mln zł

wartość ogółem

28 mln zł

dofinansowanie

31 mln zł

wkład własny

33 mln zł

wydatki kwalifikowane

PROJEKTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

Budowa w miejscowości Koczargi Stare, ul. Jodłowa


W chwili obecnej Dział Eksploatacji Sieci prowadzi budowę sieci kanalizacyjnej o długości 167 mb i sieci wodociągowej o długości 241,50 mb w miejscowości Koczargi Stare, ul. Jodłowa (budowa komercyjna, z udziałem finansowym inwestorów). W ramach zadań własnych Spółki, po zakończeniu budowy w Koczargach Starych, planowana jest realizacja podłączenia instalacji kanalizacyjnej w ul. Białej Góry i ul. Sportowej w miejscowości Zielonki Wieś.

W latach 2017-2020 Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o. o. zrealizowało w całości z funduszy własnych zadania inwestycyjne mające na celu pozyskanie nowych odbiorców usług oraz inwestycje, przyczyniły się do poprawy jakości wody i zmniejszenia kosztów eksploatacji sieci.

czytaj więcej

 

koparka