PROJEKTY UNIJNE

Informujemy, iż Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III”. Projekt jest finansowany w ramach Priorytetu II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 55 894 202,82 PLN
Wartość dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich wynosi 28 547 633,46 PLN

Celem projektu realizowanego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III” jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Stare Babice oraz zapewnienie odpowiedniej ilości wody spełniającej obowiązujące wymagania jakościowe.

Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku inwestycji obejmujących m.in. :
- rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej,
- odprowadzenia ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice bezpośrednio do oczyszczalni,
- rozbudowę sieci wodociągowych,
- wykonanie monitoringu sieci wodociągowej,
- wykonanie instalacji do zdalnego odczytu danych z urządzeń wodomierzowych.

Planowane efekty

Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do powstania ponad 35 km kanalizacji sanitarnej i 14 km sieci wodociągowej oraz wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

i wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom wdrożyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci 
lub
wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl


 

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III

 


grudzień 2023

Informacja o zakończeniu projektu ukazała się w grudniowym numerze Gazety Babickiej


logotypy Fundusze Europejskie - Program Infrastruktura i Środowisko Rzeczypospolita Polska i Unia Europejska

Zakończenie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

w Gminie Stare Babice – część III”

Z dniem 31 grudnia 2023 roku zakończy się realizacja Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice – część III” nr POIS.02.03.00-00-0112/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”.

Działania związane z realizacją przedmiotowego Projektu rozpoczęły się już w 2014 roku, a jego celem było zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Stare Babice oraz zapewnienie odpowiedniej ilości wody spełniającej obowiązujące wymagania jakościowe.

W ramach zrealizowanych zadań wybudowano m.in: sieć wodociągową o długości ponad 14 km oraz sieć kanalizacyjną o długości ponad 35 km. Ponadto, na istniejącej na terenie gminy Stare Babice infrastrukturze wodociągowej wybudowano system monitoringu sieci składający się z 26 punktów pomiarowych. Zmodernizowano również Stację Uzdatniania Wody w Starych Babicach, w celu poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom.

Beneficjentem Projektu jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o., a wartość Projektu wynosi prawie 56 mln zł brutto, w tym dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) o wartości 28 547 633,46 zł netto. Na część wkładu własnego Spółka pozyskała pożyczkę inwestycyjną ze środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

Zakres rzeczowy Projektu został zrealizowany, obecnie trwają prace związane z jego rozliczeniem.

przepompownia Miła

Nr 12 (327) grudzień 2023

żródło: Gazeta Babicka


listopad 2023

Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice


Miło nam poinformować o zakończeniu realizacji zadania wybudowania systemu monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice. W ramach zrealizowanych prac powstało 26 zdalnych punktów pomiarowych, które w czasie rzeczywistym zbierają, a następnie przekazują bezpośrednio do Spółki dane nt. bieżących parametrów pracy systemu dystrybucji wody. 

Stałe monitorowanie sieci oraz analiza spływających danych pozwalają szybko reagować na  potencjalne zakłócenia w jej pracy.  

Dział Eksploatacji Sieci dysponuje obecnie efektywnym narzędziem, umożliwiającym sprawne zarządzanie i utrzymanie infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług oraz ograniczeniu liczby awarii i strat wody.

monitoring sieci wodociągowej - dyspozytornia

Inwestycja polegała na wbudowaniu na istniejącej infrastrukturze wodociągowej 26 punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej. Punkty pomiarowe zlokalizowane są na terenie całej gminy Stare Babice. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego spółka wdrożyła efektywne kosztowo rozwiązanie związane z zarządzaniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług, ograniczeniu liczby awarii, strat wody oraz zużycia energii elektrycznej. System monitoringu sieci wodociągowej umożliwia służbom eksploatacyjnym EKO-BABICE kontrolę parametrów pracy systemu dystrybucji wody, w tym detekcję wycieków oraz oszacowanie strat wody w poszczególnych rejonach gminy.

Ze względów technologicznych oraz faktu, iż inwestycja realizowana jest na funkcjonującej infrastrukturze, budowa punktów pomiarowych wiązała się z koniecznością krótkotrwałego wstrzymywania dostaw wody o charakterze lokalnym (strefowym). Spółka EKO-BABICE dokładała wszelkich starań aby wyłączenia wody były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców gminy. Spółka każdorazowo informowała mieszkańców gminy o planowanych, lokalnych włączeniach wody z odpowiednim wyprzedzeniem.

 


listopad 2023

Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do oczyszczalni - część I (przepompownia "Miła") oraz część II


W ramach niniejszej realizacji powstała przepompownia ścieków „Miła” wraz z komorą zasuw i komorą przepływomierzy. Wybudowano kanał grawitacyjny PVC Ø400 mm na odcinku od granicy dz. ew. nr 584/2 do przepompowni oraz przyłącze wodociągowe 90 mm zakończone hydrantem ppoż. na terenie przepompowni.

Prowadzone są prace projektowe nad kanałem grawitacyjnym DN 400 o długości ok. 600 m stanowiącym drugi etap ww. inwestycji. W wyniku realizacji zadania powstanie sieć kanalizacji sanitarnej od pompowni „Miła” (skrzyżowanie ul. Miła i Reymonta) do ul. T. Kościuszki w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 


grudzień 2022

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś


Z końcem listopada br. zakończono roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sportowa i Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś. W ramach inwestycji wybudowany został kanał sanitarny PVC o średnicy DN 200 o długości 63 m. Powyższa inwestycja pozwoliła w sposób znaczący odciążyć zarówno istniejący kanał ściekowy w ulicy Białej Góry jak pompownię ścieków w ul. Osiedlowej.


listopad 2022

I i II linia zabudowy w ul. Trakt Królewski


Zakończono realizację inwestycji, a wybudowana w ramach zadania infrastruktura została przyjęta do użytkowania.

W ramach przedmiotowego zadania wybudowano 77 m kanalizacji sanitarnej w I linii zabudowy i 520 m kanalizacji wraz z wykonaniem 15 studzienek DN425 i 6 studzienek DN600.


lipiec 2022

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej - ul. Pohulanki bis do oczyszczalni ścieków - Etap II


Zrealizowano zadanie inwestycyjne obejmujące budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z odrzutami sieci i budową przepompowni ścieków oraz studni przelewowej w miejscowości Stare Babice (ul. Krótka i ul. Sienkiewicza). Wybudowana w ramach zadania infrastruktura została przyjęta do użytkowania.


czerwiec 2022

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży


W ramach niniejszej inwestycji wybudowane zostało ok. 1,6 km kanalizacji sanitarnej DN 200, ok. 190 m odrzutów DN 160 do granic nieruchomości oraz strefową pompownię ścieków z przewodem ciśnieniowym o długości 712 m. 

 

 


grudzień 2021

Woda oligoceńska w babickich kranach – nowe ujęcie


W ramach inwestycji uruchomiono nowe ujęcie wody dla gminy Stare Babice. Z głębokości 295 metrów popłynęła woda trzeciorzędowa, choć dla wielu bliższe będzie określenie woda oligoceńska.

Ujęcie o maksymalnej wydajności 50 metrów sześciennych na godzinę zdecydowanie poprawi parametry wody w babickim wodociągu. W pobliskiej Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach woda z nowego ujęcia jest mieszana z wodą z ujęcia czwartorzędowego w proporcji 1:1. Taka mieszanka zdecydowanie obniży twardość wody i zmniejszy zawartość związków manganu i żelaza.

 

Projekt w liczbach

56 mln zł

wartość ogółem

29 mln zł

dofinansowanie

27 mln zł

wkład własny

34 mln zł

wydatki kwalifikowane