OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O.

 

Nawiązując do   wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O. zwane później („GPK EKO-BABICE”)  informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

W sprawach dotyczących pytań i problemów a także informacji o przysługujących uprawnieniach  związanych  z  przetwarzaniem  danych osobowych przez GPK „EKO-BABICE” SP. Z O.O.  prosimy o kontakt  na maila  iod@eko-babice.pl  lub pisemnie na adres ul. Gen. Kutrzeby 36 05-082 Stare Babice.

 

Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O. z siedzibą w Starych Babicach 05-082  ul. Gen. Kutrzeby 36.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

GPK EKO-BABICE przetwarza dane osobowe w celach:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na GPK EKO-BABICE w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
 2. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 3. ponadto może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów GPK EKO-BABICE (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:
 • przekazywaniem informacji do Krajowego Rejestru Długów lub sądu w celu zagwarantowania spłaty zobowiązań lub sprzedaży wierzytelności GPK EKO-BABICE względem Pani/Pana oraz dochodzenia roszczeń przez GPK EKO-BABICE
 • związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług
 • związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez GPK EKO-BABICEusług,
 • w przypadkach z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz obrony przed roszczeniami,

 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z GPK EKO-BABICE i wynika przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów GPK EKO-BABICE.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy przez GPK EKO-BABICE.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów,
 • podmiotom wspierającym GPK EKO-BABICE w jego procesach biznesowych w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz GPK EKO-BABICE (tzw. procesorzy danych).

Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany   w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z GPWIK  EKO-BABICE umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres  wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji przez GPK EKO-BABICE  uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

GPK EKO-BABICE nie przewiduje zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz profilowania

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

GPK EKO-BABICE informuje, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez GPK EKO-BABICE, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (korekty ) danych osobowych – w przypadku gdy dane są błędne lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim została udzielona  zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez GPK EKO-BABICE danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

GPK EKO-BABICE nie przekazuje danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

INFORMACJA O PLIKACH COOKIE – „CIASTECZKACH”

CZYM SĄ PLIKI COOKIE:
Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez serwer i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, tablecie, smartphonie itp) w przeznaczonym do tego wydzielonym miejscu, podczas odwiedzania stron www. Plik cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, „długość życia” (czas po jakim zostanie automatycznie skasowany), oraz ew. dodatkowe dane techniczne służące np. do zapamiętania preferowanego języka strony wybranego przez Użytkownika, rozmiaru czcionki, wyglądu, utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu) oraz gromadzenia anonimowych statystyk dotyczących przeglądania stron www itp.

 

STOSOWANE SĄ DWA RODZAJE PLIKÓW COOKIES:
„sesyjne” (session cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz „stałe” (persistent cookies) przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Utworzone pliki cookies są odczytywane automatycznie przez serwer przy ponownym połączeniu z daną stroną www.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI COOKIES:
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp poprzez witrynę eko-babice.pl jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „EKO-BABICE” Sp. z o. o.
Witryna eko-babice.pl nie zbiera automatycznie żadnych informacji z wyjątkiem informacji w plikach cookies („ciasteczkach”) i stosuje pliki cookies („ciasteczka”) obu rodzajów: „sesyjne” (techniczne) oraz „stałe” (informacja o wyrażonej zgodzie na zapamiętywane plików coockies).
Informacji zapisywanych w plikach cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oglądającego przez naszą witrynę nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

Aplikacja służąca do przeglądania stron internetowych („przeglądarka internetowa”) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym momencie Użytkownik może wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek bądź włączyć informowanie o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień (w opcjach prywatności) w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych („przeglądarce internetowej”). Wyłączenie obsługi plików cookies („ciasteczek”) w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych („przeglądarce internetowej”) nie spowoduje braku możliwości przeglądania witryny eko-babice.pl.pl, a jedynie może to przeglądanie nieznacznie utrudnić (np. brak możliwości zapamiętania wybranego języka witryny).

 

USTAWIENIA OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES („CIASTECZEK”) W OPROGRAMOWANIU SŁUŻĄCYM DO PRZEGLĄDANIA STRON INTERNETOWYCH:

Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies (dostępne w ustawieniach oprogramowania – przeglądarki internetowej) można sprawdzić m.in. na poniższych stronach:

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
Opera:
https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
Safari:
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

W przypadku oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych („przeglądarek internetowych”) na urządzeniach przenośnych (telefon, smartfon, tablet), informacje dotyczące ustawień obsługi plików coockies znajdują się w dokumentacji danego urządzenia.