DANE SPÓŁKI
SEKRETARIAT

biuro@eko-babice.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wydawanie warunków technicznych
Zawieranie i aktualizacja umów
Informacja dotycząca rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Podłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

bok@eko-babice.pl


Kierownik Biura Obsługi Klienta

Monika Jędrzejczak
monika.jedrzejczak@eko-babice.pl


Faktury
Reklamacje dotyczące wystawionych faktur za wodę i ścieki

Dorota Matusiak
dorota.matusiak@eko-babice.plPodanie stanu wodomierza
odczyty@eko-babice.plWindykacja
Płatności za wodę i ścieki

Bogusława Pawińska / Dariusz Sobczak
windykacja@eko-babice.plKSIĘGOWOŚĆ

Główna Księgowa

Kinga Klichowicz
kinga.klichowicz@eko-babice.plFinanse i księgowość

Anna Czerniakowska
anna.czerniakowska@eko-babice.pl

BIURO PRAWNO-ADMINISTRACYJNE

Organizacja udzielania zamówień publicznych (ogłoszenia i obsługa prawna)
Prowadzenie monitoringu i analiz w zakresie realizacji projektu
Prowadzenie księgowości i rozliczanie inwestycji w ramach projektu współfinansowanego z U.E.

Dyrektor Działu Prawno-Administracyjnego

Radosław Drożdżewski
radoslaw.drozdzewski@eko-babice.pl

Kierownik Biura Zarządu

Agnieszka Kamińska
agnieszka.kaminska@eko-babice.pl


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

p.o. Kierownika Jednostki Realizującej Projekt

Agnieszka Czerwiec
agnieszka.czerwiec@eko-babice.pl


Nadzór nad pracami Jednostki
Nadzór nad realizacją i wdrożeniem projektu w ramach współfinansowania ze środków U.E.
Agnieszka Czerwiec

agnieszka.czerwiec@eko-babice.pl


Dział Techniczno-Organizacyjny

Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej dla poszczególnych kontraktów
Uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym pozwoleń na budowę, uzgodnień z właścicielami nieruchomości
Koordynacja zadań inwestycyjnych w zakresie ich realizacji

p.o. Kierownika Działu Techniczno-Organizacyjnego

Mykola Prystenskyi
mykola.prystenskyi@eko-babice.pl


Dział Nadzoru

nadzór inwestorski nad realizacją kontraktów inwestycyjnych w ramach projektu współfinansowanego z U.E.

Kierownik Działu Nadzoru

Dariusz Kamiński
dariusz.kaminski@eko-babice.pl

DZIAŁ EKSPLOATACJI SIECI

Dyrektor Eksploatacji Sieci

Jan Kalinowski
jan.kalinowski@eko-babice.pl


Z-ca Dyrektora Eksploatacji Sieci
Nadzór na budową sieci wod-kan
Nadzór nad eksploatacją sieci wod-kan
Uzgodnienia dokumentacji sieci i przyłączy wod-kan
Odbiory przyłączy wod-kan

Adam Rutkowski
adam.rutkowski@eko-babice.pl


Specjalista ds. Eksploatacji Sieci   
Wyceny i rozliczenie budowy przyłączy wod-kan

Kinga Gładyga
kinga.gladyga@eko-babice.pl

 

Specjalista ds. Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń
Gospodarka Wodomierzowa
Wystawianie faktur za usługi

Joanna Okulska
joanna.okulska@eko-babice.pl


Specjalista ds. Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej
Konserwacja sieci kanalizacyjnej
Włączenia do sieci kanalizacyjnej

Paweł Adamczyk
pawel.adamczyk@eko-babice.pl


Specjalista ds. Technicznych
Gospodarka wodomierzowa

Jakub Brewczyński
jakub.brewczynski@eko-babice.pl


ROZBUDOWA SIECI WOD-KAN NA ETAPIE REALIZACJI

Specjalista ds. Inwestycji
Wyceny i rozliczenie budowy sieci wod-kan

Małgorzata Żurawska
malgorzata.zurawska@eko-babice.pl


Inspektor nadzoru
Uzgodnienia dokumentacji sieci i przyłączy wod-kan
Nadzór nad budową sieci wod-kan

Andrzej Bola
andrzej.bola@eko-babice.pl

DZIAŁ TECHNICZNY OBIEKTÓW

Dyrektor Techniczny Obiektów

Nadzór nad obiektami:
Oczyszczalnia Ścieków
Stacje Uzdatniania Wody
Terenowe Przepompownie Ścieków

Waldemar Domżał
waldemar.domzal@eko-babice.pl


Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Anna Szadkowska
anna.szadkowska@eko-babice.pl


Ochrona Środowiska

Dorota Kaczorowska
dorota.kaczorowska@eko-babice.pl


Eksploatacja Obiektów

Milena Skoczyńska
milena.skoczynska@eko-babice.pl


DZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI

Kierownik Działu Gospodarki Odpadami

Mariusz Olszewski
mariusz.olszewski@eko-babice.pl


Reklamacje

Agnieszka Radkowska
odpady@eko-babice.pl


DZIAŁ KOMUNALNY

Kierownik Działu Komunalnego

Michał Jaworski

michal.jaworski@eko-babice.pl