OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Nawiązując do   wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O. zwane później („GPK EKO-BABICE”)  informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O. z siedzibą w Starych Babicach 05-082  ul. Gen. Kutrzeby 36.

W sprawach dotyczących pytań i problemów a także informacji o przysługujących uprawnieniach  związanych  z  przetwarzaniem  danych osobowych przez GPK „EKO-BABICE” SP. Z O.O.  prosimy o kontakt  na maila  iod@eko-babice.pl  lub pisemnie na adres ul. Gen. Kutrzeby 36 05-082 Stare Babice.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w jednym lub kilku poniższych celach:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na GPK EKO-BABICE w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. ponadto może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów GPK EKO-BABICE (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:
 • w celu ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 • w celu przeprowadzenia badania rynku, jako pierwszy etap postępowania przetargowego, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • w celu nabywania nieruchomości pod planowane i realizowane przez nas inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne,
 • przekazywaniem informacji do Krajowego Rejestru Długów lub sądu w celu zagwarantowania spłaty zobowiązań lub sprzedaży wierzytelności GPK EKO-BABICE względem Pani/Pana oraz dochodzenia roszczeń przez GPK EKO-BABICE,
 • związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług,
 • związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez GPK EKO-BABICE usług,
 • w przypadkach z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz obrony przed roszczeniami,
 1. na podstawie Twojej zgody (na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO):
  • w celu rejestracji i realizacji zgłoszeń, złożonych za pośrednictwem formularzy internetowych, opublikowanych na stronie internetowej eko-babice.pl,
  • w celu rejestracji i realizacji zgłoszeń złożonych za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta
 1. w celu realizacji, ciążącego na nas obowiązku prawnego (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO*):
  • należytego wypełnienia zadań wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz. 328 t.j. ze zm.),
  • archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 t.j. ze zm.);

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z GPK EKO-BABICE i  wynika przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów GPK EKO-BABICE.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych uniemożliwi  zawarcie  umowy przez GPK EKO-BABICE.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów,
 • podmiotom wspierającym GPK EKO-BABICE w jego procesach biznesowych w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz GPK EKO-BABICE (tzw. procesorzy danych).

Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą:

 • przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Z chwilą wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych o ile nie wykażemy innej podstawy prawnej, uprawniającej nas do przetwarzania twoich danych osobowych
 • przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia, wniosku, złożonego za pośrednictwem formularza internetowego opublikowanego na stronie eko-babice.pl,
 • lub za pośrednictwem Call-Center;
 • przetwarzane przez okres dłuższy niż jest to konieczne, tj. do czasu zakończenia postepowania przetargowego, a w przypadku wyboru oferty i podpisania umowy, przez okres realizacji przedmiotu Zamówienia, a po dokonaniu odbioru przez okres przysługującej Administratorowi rękojmi i gwarancji;
 • przetwarzane przez cały okres realizacji umów i po jej rozwiązaniu do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zawartych umowy (do 3 lat od dnia wymagalności ostatniej nieuiszczonej należności w związku z realizowaną umową oraz 10 lat od daty wymagalności roszczenia zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądowym) oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat), przy czym powyższe okresy sumują się.
 • przetwarzane przez okres realizacji celu, który realizujemy w interesie publicznym tj. dostawa wody i odprowadzanie ścieków i przez okres 10 lat od czasu całkowitej dezaktywacji przyłącza oraz upływu okresu zapewniającego realizację obowiązku archiwizacyjnego (min. 5 lat), przy czym powyższe okresy sumują się.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

GPK EKO-BABICE nie przewiduje zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz profilowania

Prawa osoby, której dane dotyczą

GPK EKO-BABICE informuje, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez GPK EKO-BABICE, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (korekty ) danych osobowych – w przypadku gdy dane są błędne lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim została udzielona  zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez GPK EKO-BABICE danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

GPK EKO-BABICE nie przekazuje danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

INFORMACJA O MONITORINGU WIZYJNYM

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz ochronie mienia należącego do GPK „EKO-BABICE” SP. Z O.O. z siedzibą w Starych Babicach 05-082  ul. Gen. Kutrzeby 36 wprowadzony został monitoring wizyjny, umożliwiający zarejestrowanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach zapisu monitoringu wizyjnego jest GPK „EKO-BABICE” SP. Z O.O. z siedzibą w Starych Babicach 05-082  ul. Gen. Kutrzeby 36

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego w ramach funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. uzasadniony interes Administratora, który wyraża się w potrzebie zapewnienia ochrony przedsiębiorstwa, mienia przedsiębiorstwa i jego klientów.

Dane osobowe nie są przekazywane żadnym innym podmiotom, ani nie podlegają ujawnieniu do żadnych podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem – obsłudze IT, ochronie, przy czym takie powierzenie nastąpi na podstawie zawartej między Administratorem a tym podmiotem umowy powierzenia przetwarzania. Dane osobowe mogą też zostać przekazane odpowiednim organom administracji publicznej, w tym policji, prokuraturze lub sądom, na potrzeby wszczęcia lub toczących się postępowań sądowych lub administracyjnych.

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na serwerach Administratora przez okres do 3 (trzech) miesięcy, po którym to okresie nastąpi ich nadpisanie i usunięcie. Przy czym w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym albo Administrator uzyskał informację, iż nagrania te mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator wskazuje, iż każde przedstawione przez Państwa żądanie stanowiące realizację przysługujących Państwu praw do ochrony danych osobowych zostanie przezeń rozpatrzone, jednakże z uwagi na cel i sposób przetwarzania oraz charakter przetwarzanych danych nie każde żądanie będzie możliwe do zadośćuczynienia.

Gromadzone dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są na ich podstawie podejmowane w sposób zautomatyzowany decyzje.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

W sprawach dotyczących pytań i problemów a także informacji o przysługujących uprawnieniach  związanych  z  przetwarzaniem  danych osobowych przez GPK „EKO-BABICE” SP. Z O.O.  prosimy o kontakt  na maila  iod@eko-babice.pl  lub pisemnie na adres ul. Gen. Kutrzeby 36 05-082 Stare Babice.

 

Klauzula Informacyjna dotycząca rekrutacji (kliknij aby się zapoznać)