Facebook

POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O.

 

Nawiązując do   wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O. zwane później („GPK EKO-BABICE”)  informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

W sprawach dotyczących pytań i problemów a także informacji o przysługujących uprawnieniach  związanych  z  przetwarzaniem  danych osobowych przez GPK „EKO-BABICE” SP. Z O.O.  prosimy o kontakt  na maila  iod@eko-babice.pl  lub pisemnie na adres ul. Gen. Kutrzeby 36 05-082 Stare Babice.

Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O. z siedzibą w Starych Babicach 05-082  ul. Gen. Kutrzeby 36.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

GPK EKO-BABICE przetwarza dane osobowe w celach:

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na GPK EKO-BABICE w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
  2. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  3. ponadto może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów GPK EKO-BABICE (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:

 

 

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z GPK EKO-BABICE i  wynika przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów GPK EKO-BABICE.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych uniemożliwi  zawarcie  umowy przez GPK EKO-BABICE.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany   w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z GPWIK  EKO-BABICE umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres  wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji przez GPK EKO-BABICE  uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

 

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

GPK EKO-BABICE nie przewiduje zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz profilowania

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

GPK EKO-BABICE informuje, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez GPK EKO-BABICE, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim została udzielona  zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez GPK EKO-BABICE danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

GPK EKO-BABICE nie przekazuje danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej