WODOMIERZE OGRODOWE

Informujemy, że zgodnie z art. 27 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Odliczenie może nastąpić wyłącznie po odbiorze i zaplombowaniu wodomierza przez nasze przedsiębiorstwo.

Wodomierze dostępne na rynku posiadają cechę legalizacyjną ważną przez 5 lat Wszystkie prace związane z ewentualną naprawą, ponowną legalizacją bądź wymianą wodomierza Odbiorca musi wykonać na własny koszt.

Uwaga:

W celu prawidłowego rozliczenia wskazań, odczyty wodomierzy ogrodowych należy przekazywać:

 • w okresie letnim, każdorazowo w terminie planowanego odczytu wodomierza głównego (w ciągu 3 dni od daty odczytu wodomierza głównego)
 • w przypadku odczytu zdalnego do 5 dnia miesiąca w którym planowany jest odczyt wodomierza głównego

TERMINY ODCZYTU WODOMIERZY GŁÓWNYCH

WODOMIERZE OGRODOWE – termin legalizacji

Informujemy, że minął już termin legalizacji wodomierzy dodatkowych - podliczników, które zostały założone przed 2017 r. służących do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (np. do podlewania ogrodu lub do celów produkcyjnych),

Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawą z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) „Przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej mogą być wprowadzone do obrotu i użytkowania oraz użytkowane tylko wówczas, jeżeli posiadają odpowiednio ważną decyzję zatwierdzenia typu lub ważną legalizację”.

Aby wymienić wodomierz we własnym zakresie należy wysłać na adres bok@eko-babice.pl poniższe informacje:

 • ID Odbiorcy,
 • imię i nazwisko
 • adres nieruchomości
 • zdjęcia wymienianego (starego) wodomierza
  1. przed zdemontowaniem z widoczną plombą i stanem wodomierza
  2. po zdemontowaniu wodomierza
  3. zdjęcia wodomierza głównego
  4. zdjęcia nowego wodomierza

(stany na obu zdjęciach powinny wskazywać taką samą wartość)

zgłaszając jednocześnie nowy wodomierz do plombowania. Opłata za plombowanie wodomierza wynosi 61,50 zł zgodnie z cennikiem Przedsiębiorstwa.

Istnieje także możliwość zlecenia wymiany wodomierza bezpośrednio naszej firmie, wówczas koszt wymiany wyniesie 430,50 zł, natomiast wymiana wodomierza wraz z montażem nakładki do zdalnego odczytu wynosi 559 zł zgodnie z obowiązującym cennikiem. Więcej informacji w powyższej sprawie udzieli Biuro Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa.