Facebook

Cenniki

Menu

Aktualny cennik:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (brutto) 

Opłata abonamentowa 6,47 zł
Opłata za 1 m3 wody dla mieszkańca 4,47 zł
Opłata za 1 m3 ścieków 8,73 zł
Opłata za przyjęcie 1 m3 na oczyszczalnię ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym
  Z terenu gminy Stare Babice 15,12 zł
  Spoza terenu gminy Stare Babice 16,20 zł
  Z przenośnych kabin sanitarnych oraz o pomierzonym parametrze ChZT powyżej 10000 mg/l 64,80 zł

Decyzja WA.RET.070.1.56.2.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Babice

Uchwała nr XXII/250/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uzasadnienie do Uchwały nr XXII/250/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 września 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr 8/2019 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. z dnia 02.12.2019 w sprawie ustalenia cen ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Starych Babicac

1.Usługi przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:

Wydanie zaświadczenia na rzecz organów administracyjnych (w tym zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków) 48,20 zł
Informacja o możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 30,75 zł
Nadzór nad budową przyłącza wodociągowego 307,50 zł
Nadzór nad budową przyłącza kanalizacyjnego 307,50 zł
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej 98,40 zł
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej 98,40 zł
Nadzór nad budową sieci wodociągowej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 100 mb.) 369,00 zł
• dodatkowo •Za każde kolejne rozpoczęte 100 mb. 75,00 zł
Nadzór nad budową sieci kanalizacyjnej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 100 mb.) 492,00 zł
• dodatkowo •Za każde kolejne rozpoczęte 100 mb. 100 zł
Określenie warunków technicznych dla sieci wodociągowej 250,00 zł
Określenie warunków technicznych dla sieci kanalizacyjnej 250,00 zł
2.Pozostałe usługi eksploatacyjne:
Montaż zestawu wodomierzowego ogrodowego (Qn = 1,5 lub 2,5 m3/h) na terenie zaopatrywanym w wodę przez GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. (bez modernizacji instalacji wewnętrznej) 500,00 zł
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy (wolumetrycznego Qn = 2,5 m3/h na terenie zaopatrywanym w wodę przez GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o.) w tym koszty materiałów 307,50 zł
Wymiana wodomierza ogrodowego lub urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej (Qn = 1,5 lub 2,5 m3/h) na terenie zaopatrywania w wodę przez GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. (w tym koszty materiałów) 307,50 zł
Odbiór wodomierza ogrodowego w przypadku montażu we własnym zakresie 100,00 zł
Odbiór urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej 100,00 zł
Zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego. 369,00
Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego 184,50 zł
Wyłączenie wody (zamknięcie zasuwy domowej) 98,40 zł
Włączenie wody (otwarcie zasuwy domowej) 98,40 zł
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (czasowe na wniosek wnioskodawcy) 184,50 zł
Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (czasowe na wniosek wnioskodawcy) 184,50 zł
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (awaryjne) 307,50 zł
Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (awaryjne) 307,50 zł
Zamknięcie przepływu ścieków w kanale sanitarnym (za każdą rozpoczętą godzinę) 400,00 zł/r-g
Nieuzasadnione wezwanie pracowników pogotowia wodociągowo – kanalizacyjnego 500,00 zł
Rozplombowanie wodomierza (na wniosek odbiorcy usług) 49,20 zł
Powtórne zaplombowanie wodomierza (na wniosek odbiorcy usług) 49,20 zł
Zakup wody z sieci wodociągowej poprzez napełnienie zbiornika wodą oddalonego od sieci nie dalej niż 70m (pokrycie kosztów udostępnienia + opłata za pobór) 150,00 zł + ilość m3 x cena wody bez dopłat Gminy
Wodomierz wolumetryczny Qn=2,5 m3/h (zakup przez odbiorcę do celów innych niż instalacja wodomierza głównego) 155,60 zł
Montaż urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej (w tym koszty materiałów – bez modernizacji instalacji wewnętrznej) 600,00 zł
Zakup wody z sieci wodociągowej dla potrzeb robót liniowych – pokrycie kosztów udostępnienia wraz z nadzorem w formie ryczałtu, za każde rozpoczęte 50 m3 500,00 zł + 50 m3 x cena wody bez dopłat Gminy
Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej – umożliwienie odczytu wodomierza głównego 150,00 zł
3.Inne usługi:
Usługa najmu koparki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa najmu zamiatarki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa zadymiana przyłącza kanalizacyjnego (za każdą rozpoczętą godzinę) 92,25 zł/r-g
Usługa inspekcji ręczną kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego (za każdą rozpoczętą godzinę) 123,00 zł/r-g
Usługa podnośnikiem koszowym 123,00 zł/r-g
Koszenie nieużytków/traw kosiarką bijakową 200,00 zł/r-g
Usługa rębakiem do gałęzi do ø 8 cm 123,00 zł/r-g
4.Usługi podlegające indywidualnej wycenie:
Wykonanie przyłącza wodociągowego
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
Wykonanie sieci wodociągowej
Wykonanie sieci kanalizacyjnej
Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
Ponowne podłączenie odciętego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
Przebudowa lub wymiana przyłącza wodociągowego
Przebudowa lub wymiana przyłącza kanalizacyjnego
Przebudowa hydrantu p. poż. na sieci wodociągowej
Rozbiórka istniejącego szamba
Zakup wody z sieci wodociągowej poprzez napełnienie wodą zbiornika oddalonego od sieci powyżej 70 m
–>

Uchwała nr XXII/229/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr 8/2019 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. z dnia 02.12.2019 w sprawie ustalenia cen ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Starych Babicac

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała nr 1/2016 Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. z dnia 04.05.2016 w sprawie ustalenia cen ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Starych Babicac

Uchwała nr XLI/448/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXX/296/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXX/295/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XVII/155/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XVII/156/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr VII/48/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXXVII/377/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
Uchwała nr XXXVII/378/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXVII/276/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała nr XXVII/277/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej