NIETERMINOWE WPLATY

Każdy Odbiorca usług, polegających na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dokonuje zapłaty w sposób, terminie i na konto określone na fakturze. Na fakturze widnieje również informacja o wartości zaległości wg stanu na dzień wystawienia faktury, która jest traktowana jako wezwanie do zapłaty.

Odbiorcy Usług, którzy nie opłacą faktury w terminie, muszą się liczyć z następującymi konsekwencjami:

naliczone zostaną odsetki za przekroczenie terminu płatności. Odbiorca Usług będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w wysokości ustalonej przepisami prawa;
może zostać wstrzymana dostawa wody i/lub odprowadzanie ścieków, gdy Odbiorca Usług zwleka z zapłatą za dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);
skierowanie sprawy o zwrot długu na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego;
złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji.

Koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami Odbiorca Usług, składać się na nie mogą: odsetki za zwłokę, koszty sądowe, koszty pełnomocnika procesowego, koszty przywrócenia dostawy wody i odbioru ścieków (w przypadku odcięcia przyłącza).

Koszty te mogą być wielokrotnie wyższe od należności głównej, dlatego w interesie Odbiorcy jest ich terminowe regulowanie lub zaproponowanie zapłaty w indywidulnym trybie (podpisanie ugody, przesunięcie terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty).

Aby uniknąć powyższych konsekwencji należy zwrócić się do Eko-Babice z odpowiednim wnioskiem, kontakt pod nr telefonu (22) 722 90 08 wew.5, adres e-mail: windykacja@eko-babice.pl lub rudnicka@eko-babice.pl