OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 31.05.2021 R.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży

Numer referencyjny: JRP / RB / 1 / 5 / 2021

Termin składania ofert upłynął dnia 06.07.2021 r. o godz. 12.00

Identyfikator postępowania 61977aa7-214c-4289-bef6-80356c3a5299

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz. Urz. UE

SWZ

Dokumentacja

JEDZ_ESPD.xml

Załącznik nr 10 do SWZ – Tabela równoważności

Załączniki do SWZ doxc

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Skip to content