AKTUALNOŚCI

2023

Styczeń

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś.

Z końcem grudnia 2022 r. zakończono oraz przekazano do eksploatacji inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sportowa i Białej Góry w miejscowości Zielonki Wieś. W ramach inwestycji wybudowany został kanał sanitarny PVC o średnicy DN 200 o długości 63 m. Powyższa inwestycja pozwoli w sposób znaczący odciążyć zarówno istniejący kanał ściekowy w ulicy Białej Góry jak i pompownię ścieków w ul. Osiedlowej.

 

Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice.

W ramach projektu na istniejącej infrastrukturze przesyłowej zamontowanych zostanie 26 punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej. Punkty pomiarowe zlokalizowane będą na terenie całej gminy Stare Babice. Efektem realizacji zadania inwestycyjnego będzie optymalizacja procesów monitoringu i utrzymania sieci wodociągowej. System umożliwi służbom eksploatacyjnym kontrolę parametrów technicznych dystrybucji wody, w tym m.in. detekcję wycieków. Obecnie posadowionych jest 11 z 26 komór pomiarowych. Pierwsze 5 punktów zbiera już pełną informację o stanie sieci wodociągowej i w czasie rzeczywistym przesyła dane do serwera monitoringu, umożliwiając bieżącą analizę parametrów sieci. Kolejne studnie montowane są sukcesywnie.

Ze względów technologicznych oraz faktu, iż inwestycja realizowana jest na funkcjonującej infrastrukturze, budowa punktów pomiarowych wiąże się z koniecznością krótkotrwałego wstrzymywania dostaw wody o charakterze lokalnym. Dokładamy starań, aby wyłączenia wody były jak najmniej uciążliwe dla naszych mieszkańców. Spółka każdorazowo informuje o planowanych wyłączeniach wody z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie programu ramowego kompleksowego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz utworzenia retencji wodnej na obszarach wiejskich Gminy Stare Babice”, 18 grudnia br. zakończono zbieranie ankiet umożliwiających przekazanie informacji o lokalnych podtopieniach oraz innych anomaliach związanych z funkcjonowaniem sieci hydrologicznej i systemu kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Stare Babice. Dziękujemy za wszystkie informacje i uwagi.

Łącznie, do połowy grudnia br. zebrano blisko 100 ankiet, w których znalazły się m.in. informacje dotyczące lokalnych podtopień, stanu infrastruktury technicznej związanej z siecią hydrologiczną na terenie Gminy Stare Babicie oraz inne cenne informacje, o systemie odwodnienia Gminy. Część z zebranych materiałów wskazuje na problemy zalewania wybranych nieruchomości, inne z kolei informują o stanie technicznym infrastruktury związanej z siecią hydrologiczną, melioracjami oraz kanalizacją deszczową.

Wszystkie zabrane ankiety stanowią cenne źródło informacji - w szczególności o rowach, potokach i strumieniach oraz powiązanych z nimi obiektach infrastruktury technicznej (np. przepustach drogowych). Uzyskane dane pozwolą na identyfikację miejsc, które narażone są na okresowe podtapianie, zwłaszcza po wystąpieniu wiosennych i letnich opadów ulewnych i nawalnych.

Równolegle do prac analitycznych, w wybranych sołectwach prowadzono pomiary hydrologiczne. Miały one na celu identyfikację podstawowych zależności hydrologicznych związanych z określeniem reakcji zlewni na opad. Zebrane wyniki o poziomach wody w odbiornikach po wystąpieniu opadów posłużą kolejno do przeprowadzenia częściowej kalibracji (wzorcowania) modelu numerycznego systemu hydrologicznego Gminy. Tak przygotowany model zlewni, pozwoli zidentyfikować główne przyczyny powstawania podtopień na obszarze Gminy Stare Babice. Będzie też pomocny w wypracowaniu rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia retencji wodnej, lepszego projektowania obiektów błękitno-zielonej infrastruktury, czy też umożliwi skuteczne ograniczanie podtopień

Szanowni Mieszkańcy Naszej Gminy.

Informujemy, że   o d 03 stycznia 2023 r.   planowany jest m ontaż nakładek  na wodomierze główne w miejscowości: 

KLAUDYN : ul. Brahmsa, Liszta, Straussa, Kurpińskiego, Stefaniego, Paderewskiego, Ebro, Karłowicza

 

2022

Grudzień

Kolejna partia nakładek wodomierzowych

Uprzejmie informujemy, iż Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. otrzymało kolejną partię nakładek wodomierzowych. Sukcesywnie, pracownicy naszej spółki kontynuują montaże urządzeń na wodomierzach głównych. Szczegółowe informacje o bieżących lokalizacjach oraz terminach, znajdą Państwo na naszej stronie.

Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. z siedzibą w Starych Babicach informuje o realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice”. Inwestycja polega na wybudowaniu na istniejącej infrastrukturze wodociągowej 26 punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej. Punkty pomiarowe zlokalizowane są na terenie całej Gminy Stare Babice. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego Spółka wdroży efektywne kosztowo rozwiązanie związane z zarządzaniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług, ograniczeniu liczby awarii, strat wody oraz zużycia energii elektrycznej. System monitoringu sieci wodociągowej umożliwi służbom eksploatacyjnym kontrolę parametrów pracy systemu dystrybucji wody, w tym detekcję wycieków oraz oszacowanie strat wody w poszczególnych rejonach Gminy.

Ze względów technologicznych oraz faktu, iż inwestycja realizowana jest na funkcjonującej infrastrukturze, budowa punktów pomiarowych wiąże się z koniecznością krótkotrwałego wstrzymania dostaw wody o charakterze lokalnym (strefowym). Spółka dokłada wszelkich starań, aby włączenia wody były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców naszej Gminy. Będziemy każdorazowo informować Państwa o planowanych, lokalnych włączeniach wody z odpowiednim wyprzedzeniem.

Planowany termin zakończenia inwestycji – II kwartał 2023.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do mieszkańców Gminy z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość.

Za utrudnienia przepraszamy

2022

Listopad

W dniu 11.11.2022, już po raz 32 ulicami Warszawy miał miejsce Bieg Niepodległości.

W tym ważnym, historycznym dniu ludzie potrafili się zjednoczyć i wspólnie świętować, realizując swoją pasję jaką jest bieganie. Naszą spółkę godnie reprezentował Kierownik Działu Komunalnego – Michał Jaworski.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

EKO-BABICE Laureatem konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” na Mazowszu

Dnia 5 października 2022 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” – etap regionalny.

W konkursach wzięło udział aż dwanaście firm, rywalizując o miejsce na podium w województwie mazowieckim w 2022 roku. Konkurs ma na celu stawiać za wzór firmy, które wyróżnia staranne planowanie i organizacja pracy. Są to firmy zarządzające bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników w sposób bardzo efektywny. Ich właściciele wykraczają poza powszechnie przyjęte standardy.

Konkurs obejmuje trzy kategorie w zależności od ilości pracowników – do 49 zatrudnionych, od 50 do 249 zatrudnionych i powyżej 249 zatrudnionych. Gminne Przedsiębiorstwo komunalne EKO-BABICE Sp. z o.o. jest zdobywcą 1. miejsca w kategorii zakłady  pracy od 50 do 249 zatrudnionych.

Służba BHP prowadzi okresowe konsultacje z pracownikami EKO-BABICE. W firmie tej odbywają się codzienne odprawy pracownicze, podczas których uwzględniane są warunki pogodowe, by ewentualnie wprowadzić zmiany w planie prac dla poprawy komfortu pracowników. Prowadzone są również wyrywkowe kontrole przestrzegania zasad BHP.

Zakupiono pojazd specjalistyczny WUKO, który znacznie ograniczył kontakt pracowników ze ściekami i wpłynął na poprawę ergonomii pracy. W EKO-BABICE przez służby BHP prowadzone są konsultacje z pracownikami, służące polepszeniu warunków ich pracy. Ponadto pracownicy mają zapewnioną opiekę medyczną na podstawie podpisanej z lecznicą umowy oraz każdy z nich został przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej.

Podczas wydarzenia Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie Andrzej Cegła pogratulował wszystkim laureatom sukcesu, którzy bez wątpienia są godnymi polecenia pracodawcami. Życzył im również utrzymania wysokich standardów, które będą miały przełożenie na dobre wyniki ekonomiczne.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla Pani Bogumiły Milewskiej – Kierownik Działu Personalnego spółki „EKO-BABICE” oraz dla Pani Adrianny Kołosowskiej – Inspektorki BHP z ramienia firmy PROTECTION BEZPIECZEŃSTWO PRACY, BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ANDRZEJ BORAŃSKI z którą nasze przedsiębiorstwo współpracuje, za doprowadzenie GPK „EKO-BABICE” sp. z o.o. do tak zaszczytnego miejsca.

 

Prezentacja programu „Program ramowy kompleksowego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych...

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Stare Babice wspólnie z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO–BABICE” sp. z o.o. przygotował dedykowany serwis, którego celem jest zebranie informacji od mieszkańców Gminy o lokalnych podtopieniach oraz innych anomaliach związanych z funkcjonowaniem sieci hydrologicznej i systemu kanalizacyjnego na terenie gminy.

serdecznie zapraszamy...

2022

Wrzesień

 

Uroczyste podpisanie porozumienia, dotyczące współpracy z Wojskową Akademią Techniczną

W dniu 28 września 2022 roku w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie a Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO-BABICE” oraz Gminą Stare Babice, dotyczące współpracy w ramach posiadanych uprawnień. Wojskową Akademię Techniczną reprezentował Prorektor ds. naukowych Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, EKO-BABICE Pan Marcin Łasiński – Prezes Zarządu, zaś Gminę Stare Babice reprezentował Pan Wójt Sławomir Sumka. Zagadnienia, których dotyczyć będzie niniejsze porozumienie to m.in. inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, doradztwo naukowo-badawcze, kształcenie studentów i doktorantów, organizowanie szkoleń kursów oraz konferencji naukowych, organizowanie staży i praktyk, a także wymiana wiedzy i doświadczeń.

 

Odprowadzenie ścieków ze wschodniej części gminy Stare Babice do oczyszczalni - część I (przepompownia "Miła") oraz część II.

Przedmiotem inwestycji  jest budowa przepompowni ścieków „Miła” wraz z komorą zasuw i komorą przepływomierzy, jak również budowa kanału grawitacyjnego PVC Ø400 mm na odcinku od granicy dz. ew. nr 584/2 do przepompowni oraz budowa przyłącza wodociągowego 90 mm zakończonego hydrantem ppoż. na terenie przepompowni.

Równocześnie prowadzone są prace projektowe nad kanałem grawitacyjnym DN 400 o długości ok. 600 m stanowiącym drugi etap ww. inwestycji. W wyniku realizacji zadania powstanie sieć kanalizacji sanitarnej od pompowni „Miła” (skrzyżowanie ul. Miła i Reymonta) do ul. T. Kościuszki w miejscowości Latchorzew, gmina Stare Babice.

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Trakt Królewski na zachód od ul. Spacerowej w miejscowości Borzęcin Mały i Borzęcin Duży.

W ramach niniejszej inwestycji wybudowane zostało ok. 1,6 km kanalizacji sanitarnej DN 200, ok. 190 m odrzutów DN 160 do granic nieruchomości oraz strefową pompownię ścieków z przewodem ciśnieniowym o długości 712 m.

I i II linia zabudowy w ul. Trakt Królewski

Aktualnie prowadzone są roboty budowlane w I i II linii zabudowy w ul. Takt Królewski. W ramach przedmiotowego zadania wybudowane zostanie ok. 77 m kanalizacji sanitarnej w I linii zabudowy i ok. 520 m kanalizacji wraz z wykonaniem 15 studzienek DN425 i 6 studzienek DN600. Termin zakończenia inwestycji i przekazania do użytkowania to listopad 2022 r.

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej - ul. Pohulanki bis do oczyszczalni ścieków - Etap II.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z odrzutami sieci i budową przepompowni ścieków oraz studni przelewowej w miejscowości Stare Babice (ul. Krótka i ul. Sienkiewicza).

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś pomiędzy ulicami Sportową i Białej Góry. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie ok. 80 mb kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Rozpoczęcie robót budowalnych planowane jest na październik br. Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w 2023 r

Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa sieci punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej, zlokalizowany na terenie gminy Stare Babice. Spółka planuje wdrożyć efektywne kosztowo rozwiązania związane z zarządzaniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury, przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług, ograniczenia liczby awarii, strat wody oraz zużycia energii elektrycznej. Termin zakończenia inwestycji to 2023 r.

 

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

EKO-BABICE kącik dla najmłodszych :-)

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Stare Babice, iż w Punkcie Obsługi Klienta - Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o. powstał kącik dla naszych, przyszłych małych klientów.

Kolorowe kredki, kolorowanki, drewniane układanki oraz przyjazne dzieciom mebelki czekają.

Serdecznie zapraszamy.

2022

Lipiec


RUSZYŁ MONTAŻ NAKŁADEK DO ZDALNEGO ODCZYTU DANYCH Z WODOMIERZY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. informuje, iż od dnia 13 lipca 2022 r. rozpoczął się montaż nakładek do zdalnego odczytu danych z wodomierzy.

Nakładki montowane są na wodomierzach głównych, na podstawie których rozliczani są klienci tut. Przedsiębiorstwa w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00 przez pracowników naszego Przedsiębiorstwa. Monterzy pracujący w terenie posiadają legitymacje służbowe i pisemne upoważnienie, dzięki którym mieszkańcy będą mogli zweryfikować ich wiarygodność poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (tel. 22 722 90 08).

Zadaniem monterów jest założenie niewielkiej nakładki radiowej na wodomierzu głównym, przy czym w zakres ich czynności wchodzi również wykonanie dokumentacji fotograficznej instalacji przed i po założeniu nakładki.

Nadmienić należy, że mieszkańcy gminy Stare Babice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów ani opłat, a zyskują nowatorskie i bardzo wygodne rozwiązania. Wystarczy tylko, że na kilka minut udostępnią monterom pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, by mogli zamontować nakładkę i sprawdzić jej poprawne działanie.

Akcja prowadzona jest etapami i w tym roku obejmie blisko 2000 gospodarstw indywidualnych, budynków wielorodzinnych, firm oraz instytucji.

W październiku planowany jest montaż nakładek w następujących miejscowościach : Mariew, Stanisławów, Klaudyn i Janów

O ewentualnych zmianach będziemy informowali na bieżąco.


ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY

 

Koniec prognozowania. Jak informuje Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” sp. z o.o., od lipca ruszył program montażu nakładek do zdalnego odczytu danych z wodomierzy. Akcja prowadzona jest etapami i w tym roku obejmie blisko dwa tysiące gospodarstw indywidualnych, budynków wielorodzinnych, firm oraz instytucji.

Mieszkańcy gminy Stare Babice nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów ani opłat, a zyskują nowatorskie i bardzo wygodne rozwiązania. System odczytu wodomierzy pozwala na zdalne sprawdzenie stanu liczników wodomierzy i eliminuje konieczność fizycznych kontroli w mieszkaniach czy budynkach. Nakładki montowane są na wodomierzach głównych, na podstawie których rozliczani są klienci. Więcej informacji o korzyściach i szczegółach akcji udzieliła nam Monika Jędrzejczak – Kierownik Biura Obsługi Klienta EKO-BABICE.

GB: Jakie są korzyści z wdrożenia systemu dla klientów?
MJ:
Zdecydowanie jest to komfort odczytu. Dzięki zdalnemu odczytowi wodomierzy właściciele i zarządcy nieruchomości nie będą musieli oczekiwać na przybycie inkasenta. Dane o zużyciu wody i aktualnym stanie wodomierza przesyłane są do przedsiębiorstwa wodociągowego automatycznie.

GB: Jak i kiedy odbywa się montaż nakładki?
MJ:
W pierwszej kolejności nakładki montowane są u odbiorców posiadających tylko wodomierz główny. Nasi monterzy pracują w dni robocze w godzinach 8:00–20:00 i ich zadaniem jest założenie niewielkiej nakładki radiowej na wodomierzu głównym oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej instalacji przed i po założeniu nakładki. W praktyce wystarczy tylko, że na kilka minut udostępnią Państwo monterom pomieszczenie, w którym znajduje się wodomierz, by mogli zamontować nakładkę i sprawdzić jej poprawne działanie. Monterzy pracujący w terenie posiadają legitymacje służbowe i pisemne upoważnienia, dzięki którym mieszkańcy będą mogli zweryfikować ich wiarygodność poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (tel.: 22 722 90 08). Harmonogram montażu nakładek znajduje się na stronie internetowej https://eko-babice.pl/aktualnosci/

GB: Czy właściciele nieruchomości po zamontowaniu urządzeń na wodomierz będą zobligowani do wpuszczania osób w celu kontroli wodomierzy lub do odczytu liczników wody?
MJ: W trakcie wdrożenia oraz po jego zakończeniu może pojawić się potrzeba kilkukrotnej wizyty instalatorów w tej samej lokalizacji, np. w celu poprawy zasięgu czy kontroli pracy urządzeń. Najczęściej takie wizyty odbywają się do roku po wdrożeniu rozwiązania. Wdrażane rozwiązanie zapewnia automatyczny odczyt wodomierzy i ręczne odczyty inkasenckie nie będą prowadzone.

GB: Gdzie trafiają dane z odczytu wodomierzy? Kto będzie nimi zarządzał?
MJ: Odpowiednio zabezpieczone, zaszyfrowane dane zostaną przekazane bezpośrednio do systemu, którego właścicielem i zarządcą jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice”. Nakładki przesyłają i odbierają sygnał przy użyciu jednej z najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Technologia o nazwie LoRa wpisuje się w tzw. Internet Rzeczy. Cechuje ją bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorników, jak również daleki zasięg.

GB: Czy konieczna będzie częsta wymiana baterii w urządzeniach IoT montowanych na wodomierzach?
MJ: Zainstalowane na wodomierzach spółki specjalne urządzenia – rejestratory IoT zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii, co gwarantuje niski pobór mocy i nieprzerwaną, bezobsługową pracę urządzeń na wbudowanej baterii aż przez 10 lat.

GB: Dlaczego została wybrana akurat technologia LoRaWAN? Przecież są inne – np. sieci komórkowe.
MJ: Dostarczone rozwiązania zapewnią rozszerzoną łączność także z urządzeniami zamontowanymi w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębokie studnie czy też piwnice. Tam nie dociera zasięg sieci komórkowych, co stanowiłoby lukę w systemie odczytowym.

GB: Czy nakładki te są bezpieczne dla ludzi i zwierząt, jeśli chodzi o normy bezpieczeństwa dla urządzeń radiowych?
MJ:
Tak, nakładki na wodomierze APULSE-W, produkowane przez polską firmę AIUT Sp. z o.o., spełniają wszystkie wymagania określonych norm bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń. W porównaniu do standardowego telefonu komórkowego GSM 900 (każdy smartfon) nakładki te nadają z mocą 50-krotnie mniejszą (różnica 17dB), a czas aktywności nadajnika również jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku działającego w trybie ciągłym telefonu komórkowego. W ramach planowanego wdrożenia nakładka nadawać będzie jedynie 2 razy na dobę przez czas nie dłuższy niż 3 sekundy.

GB: Dziękujemy za informacje.
Rozmawiała/foto: Izabela Bek Gazeta Babicka

Więcej o nakładkach …

Nakładki przesyłają i odbierają sygnał przy użyciu jednej z najnowszych technologii telekomunikacyjnych. Technologia o nazwie „LoRa” wpisuje się w tzw. „Internet Rzeczy”. Cechuje ją bardzo mały pobór energii nadajników i odbiorników jak również daleki zasięg. Dzięki zdalnemu odczytowi wodomierzy możliwe będzie m. in. uniknięcie wizyt inkasenta w domu klienta.

Korzyści z wdrożenia systemu IoT dla klientów przedsiębiorstwa wod-kan

  • Koniec prognozowania. Docelowo system pozwoli mieszkańcom płacić tylko za zużytą wodę, na podstawie danych o faktycznym miesięcznym zużyciu
  • Komfort odczytu: właściciele i zarządcy nieruchomości nie muszą oczekiwać na przybycie inkasenta. System jest bezobsługowy w zakresie odczytu, co oznacza, że dane o zużyciu wody
    i aktualnym stanie wodomierza przesyłane są do przedsiębiorstwa wodociągowego automatycznie, bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji lub czynności pomocniczych z zewnątrz
  • Czy właściciele nieruchomości po zamontowaniu urządzeń na wodomierz będą zobligowani do wpuszczania osób w celu kontroli wodomierzy lub do odczytu liczników wody, np. co miesiąc/raz na kwartał/raz na rok?

W trakcie wdrożenia oraz po jego zakończeniu może pojawić się potrzeba kilkukrotnej wizyty instalatorów w tej samej lokalizacji, np. w celu poprawy zasięgu czy kontroli pracy urządzeń. Najczęściej takie wizyty odbywają się do roku po wdrożeniu rozwiązania
a potrzeba kontroli danej lokalizacji zostanie zgłoszona zarządcy lub właścicielowi nieruchomości.
Jednocześnie należy podkreślić, że po zakończeniu wdrożenia przedsiębiorstwo wodociągowe nie będzie delegowało pracowników lub podwykonawców celem odczytu stanów liczników objętych zdalnym odczytem. Wdrażane rozwiązanie zapewnia automatyczny odczyt wodomierzy. Oznacza to, że bez wyraźnej przyczyny wraz z jej uprzednim zgłoszeniem danemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości, nie będą prowadzone ręczne odczyty inkasenckie.

  • Gdzie trafiają dane z odczytu wodomierzy? Kto będzie nimi zarządzał?

Odpowiednio zabezpieczone, zaszyfrowane dane, zostaną przekazane bezpośrednio do systemu, którego właścicielem i zarządcą jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”.

  • Czy konieczna będzie częsta wymiana baterii w urządzeniach IoT montowanych na wodomierzach?

Zainstalowane na wodomierzach spółki specjalne urządzenia – rejestratory IoT zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii, co gwarantuje niski pobór mocy i nieprzerwaną, bezobsługową pracę urządzeń na wbudowanej baterii aż przez 10 lat.

  • Dlaczego została wybrana akurat technologia LoRaWAN? Przecież są inne – np. sieci komórkowe.

Dialog techniczny pozwolił na wybór odpowiedniej technologii przesyłu danych, uwzględniając różne lokalizacje wodomierzy. Dostarczone rozwiązania zapewnią rozszerzoną łączność także z urządzeniami zlokalizowanymi w trudno dostępnych lokalizacjach, takimi jak głębokie studnie, czy też piwnice. Tam nie dociera zasięg sieci komórkowych, co stanowiłoby lukę w systemie odczytowym.

 

NOWY SPOSÓB NA OSADY ŚCIEKOWE W „EKO-BABICE”

Komunalne osady ściekowe to dla oczyszczalni ścieków kosztowny odpad, który trzeba odpowiednio zagospodarować. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. wybrało drogę proekologiczną i uruchomiło technologię, dzięki której odpady – osady ściekowe przetwarzane są na środek poprawiający właściwości gleby.

27 lipca 2022 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” sp. z o.o. podpisało umowę z firmą Organicalc sp. z o.o. na dystrybucję wytwarzanego środka poprawiającego właściwości gleby. O szczegółach przedsięwzięcia opowiada Anna Szadkowska – Kierownik Oczyszczalni Ścieków.

GB: Co to za produkt i technologia?
AS: Organicalc SB to handlowa nazwa wytwarzanego przez nas organiczno-mineralnego środka poprawiającego właściwości gleby, który powstaje w instalacji przetwarzania odpadów w wyniku mieszania wysoko reaktywnego tlenku wapnia (CaO) i komunalnego osadu ściekowego – odpadu o kodzie 19 08 05, powstającego w ciągu technologicznym na oczyszczalni ścieków. Zatem komunalny osad ściekowy traci status odpadu, a staje się produktem finalnym, który na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziliśmy już do obrotu i użytku.

GB: Jakie korzyści przynosi to działanie?
AS: W wyniku podjętych działań Spółka zoptymalizuje koszty odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, które to koszty na przestrzeni ostatnich lat znacznie wzrosły i stały się znaczącym składnikiem ogólnego kosztu w procesie oczyszczania ścieków. Przetwarzanie osadów zminimalizuje również uciążliwość zapachową podczas ich wywozu.

GB: Do czego może służyć ten środek?
AS: Nasz środek przeznaczony jest do nawożenia upraw, a obecnie nabywcami są rolnicy i sadownicy. Został dopuszczony do obrotu stosownymi decyzjami i opiniami przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środek może być stosowany na wszystkich glebach, szczególnie polecany jest na gleby wymagające wapnowania. W swoim składzie ma ponad 35% tlenku wapnia oraz azot i fosfor, czyli substancje, które pozostają z procesu oczyszczania ścieków. To powoduje, że skutecznie odkwasza, odżywia oraz użyźnia glebę i może być stosowany pod wszystkie gatunki roślin uprawy polowej (zboża, rzepak, kukurydza itp.), w uprawach roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, a także na użytkach zielonych, na trawnikach oraz w rekultywacji gruntów w celu zwiększenia ich żyzności.

GB: Czym ten środek różni się od tradycyjnych nawozów wapniowych, takich jak kredy, wapienie, dolomity?
AS: Produkt, który powstaje na bazie tlenku wapnia, jest rozpuszczalny w wodzie i z tego powodu działa w glebie bardzo szybko i skutecznie. Już niewielkie dawki środka (1t/ha) wprowadzają do gleby duże ilości potrzebnego roślinom tlenku wapnia (min. 350 kg CaO/ha) i tym samym bardzo szybko regulują pH gleby, nawet o +1 w okresie 2–3 miesięcy od zastosowania.

GB: Jakie jeszcze funkcje pełni środek?
AS: Gleba nawożona tym środkiem szybko staje się „żywa”, to znaczy obserwujemy duży wzrost kolonii mikroorganizmów glebowych. Jest to bardzo ważne z kilku powodów: mikroby glebowe rozkładają resztki pożniwne i nawozy organiczne w glebie, tworząc cenną próchnicę, poprawiają znacznie retencję glebową; tzw. żywa gleba pozostaje dłużej wilgotna nawet podczas okresowych susz, a także znacznie lepiej radzi sobie z nadmiarem wody w czasie dużych opadów czy nawałnic. Rolnicy, sadownicy i producenci warzyw docenili już środek polepszający właściwości gleby na bazie tlenku wapnia, ponieważ znacznie zwiększa plonowanie i poprawia parametry plonów, a jest to bardzo ważne zwłaszcza w czasach kryzysowych.

GB: Czy ten środek jest bezpieczny dla ludzi i środowiska?
AS: Środek jest całkowicie bezpieczny. Został dokładnie przebadany i ma wszystkie wymagane prawem opinie i dopuszczenia. Specjaliści zalecają stosowanie środka na glebach zarówno lekkich i ciężkich, o wadliwej strukturze, dużym i średnim zakwaszeniu. Jest podstawowym „narzędziem” w procesach biologizacji i przywracania siły rodnej gleb uprawnych. Środek jest bezpieczny dla ludzi, co potwierdzają badania i opinie m.in. Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

GB: Gdzie zainteresowani rolnicy czy sadownicy mogą nabyć Organicalc SB?
AS: EKO-BABICE nawiązały współpracę z firmą Organicalc sp z o.o. w celu dystrybucji środka poprawiającego właściwości gleby. Obydwa przedsiębiorstwa są zainteresowane długofalową współpracą z gospodarstwami rolnymi, sadownikami i producentami warzyw w całym kraju.
GB: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała/foto: Izabela Bek Gazeta Babicka

 

27 stycznia 2023

Wyłączenie wody 01.02.2023 w miejscowości Zielonki-Parcela, Stare Babice

OGŁOSZENIE Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z dzisiejszymi problemami technicznymi wyłączenie wody zostało przełożone i odbędzie się w dniu 01.02.2023 r. w godzinach od 9:00 – 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Zielonki-Parcela, Stare Babice wzdłuż ulicy: Białej Góry od […]
23 stycznia 2023

Wyłączenie wody 24.01.2023 w miejscowości Klaudyn

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 24.01.2023 r. w godzinach 9:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Klaudyn wzdłuż ulicy: Krzyżanowskiego od nr 64A do nr 82.   Za zaistniałe niedogodności związane z brakiem […]
23 stycznia 2023

Wyłączenie wody 24.01.2023 w miejscowości Stare Babice, Babice Nowe

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 24.01.2023 r. w godzinach od 10:00 – 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Stare Babice, Babice Nowe wzdłuż ulicy: Hubala Dobrzańskiego od nr 155 do nr 159 i od […]
20 stycznia 2023

Wyłączenie wody 20.01.2023 w miejscowości Stanisławów i Mariew

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 20.01.2023 r. w godzinach 10:00 – 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w całej miejscowości: Stanisławów oraz Mariew Za zaistniałe niedogodności związane z brakiem dostawy wody bardzo Państwa przepraszamy.
13 stycznia 2023

Wyłączenie wody 17.01.2023 w miejscowości Koczargi Stare

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 17.01.2023 r. w godzinach od 1000 – 1800 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach:   Koczargi Stare wzdłuż ulicy: Szkolna od nr 2A do nr 14   Za zaistniałe niedogodności […]
10 stycznia 2023

Wyłączenie wody 12.01.2023 w miejscowości Stare Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 12.01.2023 r. w godzinach od 10:00 – 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Stare Babice wzdłuż ulicy: Warszawska od nr 296 do nr 322 i od nr 215A do […]
5 stycznia 2023

Wyłączenie wody 10.01.2023 w miejscowości Borzęcin Duży, Borzęcin Mały

OGŁOSZENIE Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 10.01.2023 r. w godzinach od 9:00 – 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Borzęcin Duży, Borzęcin Mały wzdłuż ulicy: Warszawska od nr 826 do nr 860 i od […]
2 stycznia 2023

Wyłączenie wody 04.01.2023 w miejscowości Klaudyn

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o. o. w Starych Babicach informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 04.01.2023 r. w godzinach 8:00 – 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości: Klaudyn wzdłuż ulicy: Lutosławskiego od nr 55 do nr 57.   Za zaistniałe niedogodności związane z brakiem […]
Skip to content