Facebook

Wodomierze

Menu

Rozliczenie za dostawę wody i odbiór ścieków do poszczególnych posesji odbywa się wg. wskazań wodomierza.

Do obowiązków Odbiorcy Usług należy między innymi:

  • utrzymywać studzienkę wodomierzową lub pomieszczenie, w którym zainstalowany jest wodomierz główny w należytym stanie i czystości; pomieszczenie lub studzienka wodomierzowa winny być zabezpieczone przed napływem wody opadowej i gruntowej, a wodomierz główny powinien być zabezpieczony przed możliwością mechanicznego uszkodzenia, jego zamarznięciem lub kradzieżą;
  • przechowywać klucze do pomieszczeń, w których są zamontowane wodomierze główne u osoby zamieszkałej możliwie blisko tych pomieszczeń; informacja o miejscu przechowywania klucza powinna być wywieszona w widocznym miejscu;
  • zabezpieczyć przed ingerencją osób nieuprawnionych miejsce, w którym zainstalowany jest wodomierz główny.

Pracownicy Spółki mają prawo wstępu na teren posesji w celu odczytu wodomierza, zainstalowania lub przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego.

Osoby reprezentujące GPK ?Eko-Babice? Sp. z o.o. powinny posiadać przy sobie ważną legitymację służbową, na podstawie której mogą Państwo zidentyfikować, że jest to pracownik przedsiębiorstwa.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej