REKLAMACJA FAKTURY

Każdy nasz Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą rozliczenia usług podstawowych, określonych w umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, ale także z tytułu wykonywania ewentualnych usług dodatkowych.

Faktura za dostawę wody i/lub odbiór ścieków może zostać skorygowana m.in. w poniższych przypadkach:

stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań wodomierza głównego (np. błędny odczyt)
stwierdzenia nieprawidłowego rozliczenia na skutek wadliwego działania wodomierza głównego (niezbędna jest ekspertyza tego urządzenia)
stwierdzenia awarii przyłącza wodociągowego, możliwe jest odstąpienie od naliczenia części opłat za ścieki, które w wyniku awarii nie zostały odprowadzone do kanalizacji (w takim przypadku niezbędna jest kontrola pracowników GPK EKO-BABICE Sp. z o.o. w terenie i udokumentowanie awarii przez Odbiorcę Usług)

Reklamacje powinny być składane z zachowaniem formy pisemnej poprzez:

osobiste złożenie pisma i zgłoszenie problemu w Biurze Obsługi Klienta
przesłanie zgłoszenia pocztą lub drogą e-mailową na adres bok@eko-babice.pl

Zasadność każdej reklamacji będzie indywidualnie przeanalizowana wraz z dokonaniem kontrolnego odczytu stanu wodomierza włącznie ? w razie zastrzeżeń. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty faktury. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, w wyniku uznania racji Odbiorcy dokonującego reklamacji, zostaje ona zaliczona na poczet przyszłych należności. Możliwy jest również zwrot nadpłaty w formie przelewu na rachunek bankowy. Zwrot taki następuje na pisemny wniosek Odbiorcy w terminie 14 dni od daty jego złożenia.