Dyrektywa Rady Europejskiej Nr 91/271 EWG oraz przepisy prawa polskiego zobowiązują Gminy do osiągniecia efektu ekologicznego po przez wyposażenie blisko 90% obszaru aglomeracji w zbiorowe systemy odprowadzenia ścieków posiadanie szczelnego zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właścicieli posesji z obowiązku podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej.

PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI

• wystąpić do Spółki o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci (wszelkie informacje są dostępne u pracowników Biura Obsługi Klienta)
• zlecić budowę przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi firmie zewnętrznej, bądź wykonać je systemem gospodarczym (we własnym zakresie pod nadzorem osoby z odpowiednimi kwalifikacjami)
• po zakończeniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, a następnie zgłosić do Biura Obsługi Klienta Spółki gotowość odbioru technicznego przyłącza
• podpisać umowę na odbiór ścieków

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i z obowiązku jaki został nałożony na Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko – Babice Sp. z o.o. jako Beneficjenta środków pomocowych Spółka aktywnie uczestniczyła w przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Stare Babice promując realizowany projekt oraz zachęcając mieszkańców do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Dobrą okazją do przedstawienia obiektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko były dni otwarte Funduszy Europejskich podczas obchodów 10 – lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dni otwarte odbyły się 10 maja 2014 roku podczas, których Gminne Przedsiębiorstwo dało możliwość przyjrzenia się mieszkańcom gminy Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym oraz głównej przepompowni ścieków w Borzęcinie Dużym.

Kolejnymi projektami podczas, których „Eko – Babice” zaznaczyło swoją obecność były organizowane przez Gminę rokrocznie Dni Dziecka w Borzęcinie Dużym oraz Dni Samorządowca na Polanie Dwóch Stawów. Pracownicy JRP i Spółki obsługujący stoisko Przedsiębiorstwa zorganizowali atrakcje dla najmłodszych mieszkańców Gminy w postaci konkursów plastycznych i nauki składania balonów w najróżniejsze kształty. Natomiast dla starszych mieszkańców gminy został przygotowany konkurs z nagrodami o tematyce związanej z realizowanym projektem z Funduszu Spójności oraz o tematyce związanej z działalnością Przedsiębiorstwa.