Nowe technologie w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO-BABICE SP. Z O.O.

Blue Deal czy „stres  wodny”

Oliver Röpke – Prezydent EESC /European Economic and Social Committee/ jasno określił, że nowa europejska polityka wodna musi być dostosowana do wszystkich innych polityk UE, tak jak miało to miejsce w przypadku Zielonego Ładu UE. Komisja europejska na realizację projektu Blue Deal przygotowała budżet 380 mld euro, które zostaną przeznaczone na ochrona zasobów czystej wody, zrównoważoną gospodarkę wodną oraz  „sprawiedliwą niebieską transformację”. Jeśli nie wprowadzimy kreatywnie i innowacyjnie mechanizmu Blue Deal czeka nas niedobór wody oraz stres wodny.

“Stres wodny” to termin używany do opisania sytuacji, w której ilość dostępnej wody jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb ludności lub innych istotnych działań związanych z wodą. Jest to zwykle wynik nieracjonalnego wykorzystania zasobów wodnych, nadmiernej konsumpcji wody, degradacji środowiska wodnego, zmian klimatycznych i innych czynników. Stres wodny może prowadzić do poważnych problemów, takich jak niedobór wody pitnej, ograniczenia dostępu do wody dla rolnictwa i przemysłu, degradacja ekosystemów wodnych i konflikty związane z dostępem do wody. Dlatego ważne jest podejmowanie działań mających na celu zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi, oszczędne korzystanie z wody i ochronę ekosystemów wodnych, aby uniknąć sytuacji stresu wodnego.

Realizacja zadań ochronnych w ramach Blue Deal to innowacyjne biologiczne oczyszczalnie, roje pływających oczyszczalni po rzekach i jeziorach oraz najważniejsze – wprowadzenie zasady „kto zanieczyszcza ten płaci”.

Oczyszczalnia stacjonarna

W czerwcu 2023 roku, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” rozpoczęło testowanie innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków. Technologia opracowana przez firmę Deltima Sp. z o.o. ma na celu efektywne oczyszczanie ścieków charakteryzujących się wysokim ładunkiem zanieczyszczeń. Biologiczna oczyszczalnia realizuje proces polegający na ciągłym, stopniowym oczyszczaniu ścieków za pomocą przenoszenia medium w kolejne sekcje bioreaktorów zorganizowanych w sposób szeregowy. Skuteczność biologicznego oczyszczania ścieków została zmaksymalizowana poprzez zwiększenie liczby ogniw biocenotycznych spełniających rolę przenośnika biologicznego. Proces postępuje w sposób ciągły, rozwijając stopniowo kolejne procesy biologiczne za pośrednictwem coraz bardziej złożonych organizmów. Nowatorskie podejście do recyrkulacji osadów w obrębie instalacji oraz naprzemienne wydzielanie stref tlenowych i beztlenowych pozowała na wydajne oczyszczanie ścieków z jednoczesną redukcją osadów nadmiernych o 95-96%. Testowanie innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” stanowi krok milowy w efektywnym zarządzaniu środowiskiem. Opracowana przez firmę Deltima Sp. z o.o. biologiczna oczyszczalnia nie tylko skupia się na maksymalizacji skuteczności oczyszczania ścieków, ale również posiada szereg korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Proces ciągłego, stopniowego oczyszczania oraz wykorzystanie biocenotycznych ogniw przenośnika biologicznego pozwalają na zoptymalizowanie zużycia energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji w dłuższej perspektywie. Zmniejszenie ilości odpadów i korzystny wpływ na środowisko objawia się również w braku konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na procesy usuwania, odwadniania i higienizacji osadów. Innowacyjna technologia pozwala na skuteczne oczyszczanie ścieków bez konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych, co przekłada się bezpośrednio na oszczędności. Rozwijanie innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków przyczynia się do poprawy jakości wód, co wpływa na zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców. Oczyszczalnia nie emituje odorów, niebezpiecznych bioaerozoli czy hałasów, co również przekłada się na jakość życia w otoczeniu instalacji.

To w jaki sposób pracuje oczyszczalnia zależy od czasu retencji ścieków w reaktorach, co bezpośrednio przekłada się na wydajność oczyszczania. Ścieki muszą przepływać przez instalację w taki sposób aby mikroorganizmy miały możliwość usunięcia zanieczyszczeń, bez ryzyka zalegania medium, w którym mogłyby rozwinąć się niepożądane procesy.

Analiza danych dotyczących jakości ścieków komunalnych i miejskich w różnych etapach procesu oczyszczania ujawnia znaczące ulepszenia w składzie chemicznym i fizycznym ścieków. Na początkowym etapie, przed oczyszczaniem biologicznym, ścieki charakteryzują się pH na poziomie 5,6, co wskazuje na lekko kwaśne środowisko. W miarę postępu procesu, pH zbliża się do neutralnego, osiągając 7,1 po etapie bioreaktorów tlenowych, co jest korzystne dla środowiska i wskazuje na skuteczną stabilizację chemiczną ścieków.

Znaczące zmiany obserwujemy w zakresie chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT), gdzie wartość ta spada z 3100 mgO2/dm3 do zaledwie 22,3 mgO2/dm3. Jest to dowód na efektywne usuwanie substancji organicznych, które są głównym składnikiem ścieków wymagającym oksydacji. Podobnie, substancje zawieszone ulegają znacznemu zmniejszeniu z 270 mg/dm3 na początku procesu do 5,1 mg/dm3 na końcu, co wskazuje na skuteczne usuwanie zawiesin.

Kolejny pozytywny aspekt to wzrost zawartości tlenu rozpuszczonego, z 0 mgO2/dm3 do 4,1 mgO2/dm3, co jest kluczowe dla procesów biologicznych, zwłaszcza w bioreaktorach tlenowych. W odniesieniu do związków azotu, obserwujemy znaczące zmniejszenie poziomu azotu amonowego i azotynów, co świadczy o efektywności procesów nitrifikacji i denitrifikacji, natomiast poziom azotanów zmienia się niewiele.

Równie istotne jest znaczne zmniejszenie fosforanów, z 52 mg/dm3 do 1,2 mg/dm3. Redukcja fosforanów jest krytyczna, gdyż ich nadmiar w wodach może prowadzić do eutrofizacji, czyli nadmiernego zakwitu alg. Dodatkowo, obserwujemy spadek stężenia produktów naftowych i syntetycznych surfaktantów do minimalnych wartości, co wskazuje na efektywność procesu w eliminowaniu tych szkodliwych związków.

Podsumowując, analiza danych jasno wskazuje, że każdy etap procesu oczyszczania ścieków przyczynia się do znacznego poprawienia ich jakości. Szczególnie efektywne jest usuwanie substancji organicznych, azotu, fosforu oraz innych zanieczyszczeń, co jest kluczowe dla ochrony środowiska wodnego przed negatywnymi skutkami eutrofizacji i zanieczyszczeń chemicznych.

Gminne Przedsiębiorstwo EKO-BABICE sp. z o.o. jest otwarte na nowe technologie, konsekwentnie poszukuje innowacyjnych procesów technologicznych w zakresie  oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Przedsiębiorstwo śledzi na bieżąco rozwój nowych technologii, aktywnie uczestniczy w ocenie ich efektywności i skuteczności, przykładem takiego podejścia jest projekt realizowany w naszym zakładzie.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content