NIELEGALNY POBÓR WODY
NIELEGALNE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

W przypadku nielegalnego poboru wody z sieci wodociągowej lub nielegalnego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, należy niezwłocznie zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w celu zalegalizowania przyłącza.

Z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858):

pobór wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy
pobór wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.

Nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858). Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.