Zapraszamy on-line

Jeśli nie możecie być Państwo osobiście na Konferencji zapraszamy do oglądania transmisji on-line na platformie YouTube :-)

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to główny cel Agendy ONZ 2030. Według ONZ zmiany klimatu zagrażają życiu ludzkiemu i całym społeczeństwom, a także zakłócają rozwój gospodarek, a kraje najbiedniejsze cierpią najbardziej w związku ze zmianami klimatycznymi. Poważne skutki zmian klimatycznych związane są między innymi z podniesieniem poziomu mórz i oceanów oraz ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, w tym gwałtownymi ulewami, które nie zasilają coraz skromniejszych wód gruntowych, ale powodują podtopienia. Prawie cała płynna słodka woda na świecie to wody gruntowe. W miarę nasilania się zmian klimatu wód gruntowych będzie coraz mniej. Musimy współpracować, aby w zrównoważony sposób zarządzać tym cennym zasobem. Przede wszystkim zarządzać nim na poziomie lokalnym.

Organizatorzy:

Patronat honorowy:

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Stare Babice
oraz
Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o.,

mają przyjemność zaprosić na konferencję tematyczną

pn. „Wpływ zmian klimatu na gospodarkę wodną”,
która odbędzie się
28 kwietnia 2022 roku

w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice

przy ul. Południowej 2 w Zielonkach-Parceli.

Wydarzenie ma służyć wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie podejmowanych działań skutkujących ograniczeniem negatywnego oddziaływania zmian klimatycznych na codzienne życie mieszkańców, będących punktem wyjścia do tworzenia długofalowych strategii działań samorządowych w obszarze gospodarki wodnej.

W celu potwierdzenia uczestnictwa i jego formy prosimy o informację na mail:

konferencja@eko-babice.pl

Poniżej prezentujemy agendę konferencji.

Nasilające się z każdym rokiem ekstremalne zjawiska pogodowe stwarzają realne zagrożenia dla mieszkańców, gospodarstw domowych czy gospodarstw rolnych.

Taka sytuacja wymaga podjęcia szeregu systemowych działań samorządu terytorialnego, które docelowo powinny przekładać się na:

 • ochronę przed podtopieniami oraz powodziami, wywołanymi deszczami ulewnymi i nawalnymi,

 • łagodzenie pojawiających się zagrożeń w wyniku wystąpienia suszy,

 • poprawę jakości zielonej i błękitnej infrastruktury przez stworzenie różnorodnych habitatów wspierających kształtowanie się i podtrzymanie bioróżnorodności w realizowanych zadaniach w zakresie gospodarki wodnej (np. zbiorniki retencyjne) i istniejących ekosystemach (np. rehabilitacja cieków, rehabilitacja zbiorników),

 • poprawę jakości życia mieszkańców poprzez generowanie korzystnego mikroklimatu w przestrzeni zurbanizowanej (m.in. w wyniku budowy obiektów błękitno-zielonej infrastruktury),

 • zachowanie różnorodności biologicznej poprzez działania adaptacyjne do zmian klimatu związane z zatrzymaniem wody deszczowej i kształtowaniem różnorodnych habitatów w inwestycjach wodnych,

 • podniesienie świadomości społecznej nt. konieczności adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonej gospodarki wodami przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej,

 • edukację ekologiczną mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży,

 • poprawę jakości wody w ciekach płynących i zbiornikach wodnych,

 • przywrócenie naturalnego układu hydrologicznego, bioróżnorodności i procesów ekologicznych w systemach wodnych,

 • spowolnienie odpływu wód opadowych i roztopowych,

 • utworzenie rezerwy wodnej dla potrzeb podlewania zieleni.

Chcielibyśmy w czasie tej konferencji odpowiedzieć na pytania: Jak sprostać tym wyzwaniom?

Jak zrealizować te założenia?

 


AGENDA KONFERENCJI

 

9:00-9:15 | Powitanie Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka


BLOK
I WYZWANIA I SZANSE DLA REGIONU

9:15-9:45 | Prezentacja EKO-BABICE

Wyzwania dla gmin w obszarze zagospodarowania wód opadowych będące skutkiem zmian klimatycznych na przykładzie Gminy Stare Babice.

9:45-10:15 | Prezentacja Kampinoski Park Narodowy

Aspekty hydrologiczne w Kampinoskim Parku Narodowym.

10:15-10:45 | Prezentacja Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego

Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą na przykładzie projektu LIFERADOMKLIMA-PL

10:45-11:00 | Przerwa kawowa


BLOK
II WSPARCIE INSTYTUCJONALNE

11:00-11:20 | Prezentacja NFOŚiGW

Oferta NFOŚiGW w zakresie finansowania zagospodarowania wód gruntowych.

11:20-11:50 | Prezentacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Powodzie błyskawiczne jako przykład zjawisk ekstremalnych będących konsekwencją zmian klimatycznych.

11:50-12:20 | Prezentacja WFOŚiGW w Warszawie

Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną przez WFOŚiGW w Warszawie

12:20-13:00 | Przerwa kawowa


BLOK
III KOMPONENT MERYTORYCZNY

13:00-13:30 | Prezentacja SGGW

Zielono-błękitna infrastruktura jako narzędzie adaptacji do zmiany klimatu.

13:30-14:00 | Prezentacja Instytut Hodowli I Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Zasoby wodne Polski agrotechniczne uwarunkowania retencji i dystrybucji wody

14:00-14:15 | Przerwa kawowa


BLOK
IV DYSKUSJE PANELOWE

14:15-14:45 | Panel dyskusyjny DEBATA EKSPERCKA

14:45-15:30 | Panel dyskusyjny DEBATA SAMORZĄDOWA


ZAKOŃCZENIE

15:30-15:45 | Podsumowanie konferencji.


JAK DOJECHAĆ

ADRES

Dom Kultury Stare Babice
Zielonki-Parcela

ul. Południowa 2
05-082 Stare Babice