OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Nawiązując do   wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O. zwane później („GPK EKO-BABICE”)  informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „EKO-BABICE” SP. Z O.O. z siedzibą w Starych Babicach 05-082  ul. Gen. Kutrzeby 36.

Administrator powołał Inspektora danych osobowych z którym możecie się Państwo kontaktować  w sprawach dotyczących pytań i problemów a także informacji o przysługujących uprawnieniach  związanych  z  przetwarzaniem  danych osobowych przez GPK „EKO-BABICE” SP. Z O.O.  Prosimy o kontakt  na adres e-mail  iod@eko-babice.pl  lub pisemnie na adres ul. Gen. Kutrzeby 36 05-082 Stare Babice.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w jednym lub kilku poniższych celach:

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i realizacji zgłoszenia chęci uczestnictwa złożonego np. osobiście, telefonicznie,  za pośrednictwem poczty e-mail lub formularzy internetowych, opublikowanych na stronie internetowej oraz obsługi uczestnictwa w konferencji – na podstawie Państwa zgody czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. ponadto może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów GPK EKO-BABICE (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:
 • w przypadkach z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz obrony przed roszczeniami,

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania uczestnictwa w konferencji GPK EKO-BABICE.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych może uniemożliwić  zarejestrowanie zgłoszenia na konferencję organizowaną przez GPK EKO-BABICE.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyżej wskazanych celach  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do przygotowania i poprowadzenia konferencji,
 • podmiotom wspierającym GPK EKO-BABICE w jego procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz GPK EKO-BABICE (tzw. procesorzy danych).

Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą:

 • przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Z chwilą wycofania zgody zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych o ile nie wykażemy innej podstawy prawnej, uprawniającej nas do przetwarzania twoich danych osobowych
 • przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu z zakończenia realizacji zadania, którego dotyczyło zgłoszenie,
 • przetwarzane do czasu upływu terminu ewentualnych roszczeń wynikających z realizacji zgłoszenia i uczestnictwa w konferencji.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

GPK EKO-BABICE nie przewiduje zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz profilowania

Prawa osoby, której dane dotyczą

GPK EKO-BABICE informuje, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez GPK EKO-BABICE, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (korekty ) danych osobowych – w przypadku gdy dane są błędne lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim została udzielona  zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez GPK EKO-BABICE danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

GPK EKO-BABICE nie przekazuje danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

 

Organizatorzy:

Patronat honorowy: