JRP – Jednostka Realizująca Projekt w ramach struktur Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Sp. z o.o.

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności U. E. wymaga się powołanie specjalnej komórki instytucjonalnej w ramach struktur Beneficjenta odpowiedzialnej za przygotowanie, realizację i rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko – Babice” Sp. z o.o. Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 01.03.2007 roku w ramach struktury przedsiębiorstwa powołał komórkę organizacyjną pod nazwą JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Stare Babice”.


Zarządzanie

Zamówienia Publiczne

Zawieranie Umów

Kontrola Finansowa

Monitoring i Sprawozdawczość

INFORMACJE OGÓLNE

Przygotowanie projektu – określenie zakresu inwestycji, kontrakty na roboty budowlane, usługi i dostawy, identyfikacja zagrożeń i problemów.

Wdrażanie projektu – aktualizacja dokumentów składanych w instytucjach, wprowadzanie zmian prawnych, przestrzeganie procedur wdrażania, przestrzeganie procedur wewnętrznych, przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Nadzór nad realizacją – kontrola postępu prac, bezpośrednia współpraca z wykonawcami, identyfikacja zagrożeń i odpowiednie reagowanie.

Finansowanie i planowanie – wnioskowanie o środki, dokonywanie płatności, sporządzanie wniosków o płatność.

Monitoring i sprawozdawczość – przygotowanie raportów i sprawozdań dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających projekt, opisywanie zagrożeń i problemów oraz informowanie o nich odpowiednie instytucje, prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi, przedstawianie informacji dla instytucji kontrolujących.

Zakres działania Jednostki jest bardzo szeroki i dotyczy przygotowania całego procesu inwestycyjnego w tym dokumentów formalno – prawnych (uzyskanie uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych), przygotowanie i prowadzenie przetargów (na usługi, dostawy i roboty budowlane).

Ponadto prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych oraz koordynacja wszystkich służb zaangażowanych w przygotowanie projektu do realizacji i ostateczne wdrożenie, rozliczenie i przekazanie projektu do eksploatacji.