Facebook

Podłącz się

Menu

Nasze ścieki płyną do oczyszczalni

Właściciele nieruchomości w myśl art. 5, ust. 1, pkt. 2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są zobowiązani do przyłączenia swoich posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej !!!

Dyrektywa Rady Europejskiej Nr 91/271 EWG oraz przepisy prawa polskiego zobowiązują Gminy do osiągniecia efektu ekologicznego po przez wyposażenie blisko 90 % obszaru aglomeracji w zbiorowe systemy odprowadzenia ścieków  posiadanie szczelnego zbiornika bezodpływowego nie zwalnia właścicieli posesji z obowiązku podłączenia się do gminnej sieci kanalizacyjnej. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko – Babice” Sp. z o.o. informuje, iż aby przyłączyć nieruchomości do sieci należy:

  • wystąpić do Spółki o wydanie warunków technicznych przyłączenia się do sieci (wszelkie informacje są dostępne u pracowników Biura Obsługi Klienta),
  • zlecić budowę przyłącza zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi firmie zewnętrznej, bądź wykonać je systemem gospodarczym (we własnym zakresie pod nadzorem osoby
    z odpowiednimi kwalifikacjami),
  • po zakończeniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, a następnie zgłosić do Biura Obsługi Klienta Spółki gotowość odbioru technicznego przyłącza,
  • podpisać umowę na odbiór ścieków.
podlacz-sie

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i z obowiązku jaki został nałożony na Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko – Babice Sp. z o.o. jako Beneficjenta środków pomocowych Spółka aktywnie uczestniczyła w przedsięwzięciach organizowanych przez Gminę Stare Babice promując realizowany projekt oraz zachęcając mieszkańców do podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Dobrą okazją do przedstawienia obiektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko były dni otwarte Funduszy Europejskich podczas obchodów 10 – lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dni otwarte odbyły się 10 maja 2014 roku podczas, których Gminne Przedsiębiorstwo dało możliwość przyjrzenia się mieszkańcom gminy Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym oraz głównej przepompowni ścieków w Borzęcinie Dużym.

Kolejnymi projektami podczas, których „Eko – Babice” zaznaczyło swoją obecność były organizowane przez Gminę rokrocznie Dni Dziecka w Borzecinie Dużym oraz Dni Samorządowca na Polanie Dwóch Stawów. Pracownicy JRP i Spółki obsługujący stoisko Przedsiębiorstwa zorganizowali atrakcje dla najmłodszych mieszkańców Gminy w postaci konkursów plastycznych i nauki składania balonów w najróżniejsze kształty. Natomiast dla starszych mieszkańców gminy został przygotowany konkurs z nagrodami o tematyce związanej z realizowanym projektem z Funduszu Spójności oraz o tematyce związanej z działalnością Przedsiębiorstwa.

Wzór umowy na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej