Informacja dotycząca obsługi interesantów [więcej…]

GPK „EKO-BABICE” sp. z o. o. informuje, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników

wstrzymuje do czasu poprawy sytuacji epidemiologicznej obsługę interesantów.

Wszelkie sprawy należy kierować do biura drogą telefoniczną,  mailową lub poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną w przedsionku Biura Obsługi Klientów.

Ocena możliwości zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Stare Babice

W kwietniu 2022 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. podpisało umowę
z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą
w Warszawie na wykonanie raportu z zakresu oceny możliwości zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Stare Babice, mającego na celu wskazanie optymalnych lokalizacji – miejsc posadowienia nowych studni głębinowych wód podziemnych. Raport zostanie przedstawiony w lipcu br. i będzie obejmował swym zakresem:

  1. Analizę materiałów archiwalnych.
  2. Wykonanie przekrojów hydrogeologicznych oraz map rozkładu parametrów hydrogeologicznych poziomu czwartorzędowego i trzeciorzędowego.
  3. Analizę zagrożeń dla jakości i ilości wód podziemnych ww. poziomów wodonośnych.
  4. Analizę przestrzenną pod kątem optymalnej lokalizacji nowej studni wód podziemnych.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

eko-babice

Gmina Stare Babice w roku 2021 r. uzyskała dofinansowanie w programie Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza: kwota 5 149 000 PLN na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodnej w Gminie Stare Babice.

Pierwsza inwestycja to budowa zbiornika retencyjnego ścieków z kwotą dofinansowania – 3 743 000,00 PLN (jest to dofinansowanie na poziomie 95% od szacowanej wartości inwestycji  3 940 000 PLN/brutto).

Budowa zbiornika retencyjnego na oczyszczalni ścieków w Starych Babicach o pojemności ok. 3000 m3. Obiekt zlokalizowany będzie na sieci kanalizacyjnej przed ciągiem technologicznym Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach. Będzie miał za zadanie chronić oczyszczalnię ścieków przed przeciążeniem hydraulicznym w czasie deszczy nawalnych, regulować dopływ ścieków ze zlewni zurbanizowanej oraz wyrównywać skład ścieków dopływających do oczyszczalni (ładunek zanieczyszczeń).

Druga inwestycja to budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej z kwotą dofinansowania –
1 406 000 PLN  (jest to dofinansowanie na poziomie 95% od szacowanej wartości inwestycji  1 480 000  PLN/brutto).

Budowa zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach przewiduje pojemność sumaryczną ok. 1000 m3 (dwa zbiornik o poj. ok. 500 m3). Zbiorniki będą włączone do obecnego ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach przed pompami sieciowymi. Modernizacja stacji pozwoli na buforowanie wody w odpowiedniej ilości
w dobach minimalnych rozbiorów a w dobach maksymalnych, przy zwiększonym zapotrzebowaniu na zbilansowanie zapotrzebowania z bieżącą produkcją wody. Inwestycja jest niezbędna z uwagi na stale rosnące zapotrzebowanie na wodę, wynikające z systematycznego przyrostu liczby mieszkańców Gminy Stare Babice, zwłaszcza w okresach letnich.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content