INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH TARYF ZA WODĘ I ŚCIEKI

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice .

W trosce o uzyskanie przez Państwa pełnej wiedzy w związku z wprowadzeniem nowych taryf opłat za wodę i ścieki dla podmiotów gospodarczych w Gminie Stare Babice, poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie najistotniejszych zagadnień.

 

Zatwierdzona przez „Wody Polskie” taryfa opłat za wodę i ścieki wyodrębnia poszczególne grupy odbiorców ze względu na charakterystykę zużycia wody i odprowadzania ścieków. W oparciu o to kryterium wyróżnia się odbiorców zużywających wodę i odprowadzających ścieki dla celów bytowych w ramach tzw. gospodarstw domowych (Grupa 1). Odrębną kategorię stanowią podmioty, które korzystają z wody lub odprowadzają ścieki dla celów działalności gospodarczej, produkcyjnej, handlowej i usługowej (dla wody Grupa 2 dla ścieków Grupa 3). Pomimo, że jest to nowy sposób regulacji opłat w naszej Gminie – nie jest on rozwiązaniem rewolucyjnym. Takie taryfy obowiązują też w okolicznych gminach, np. Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, itd.

 

Nowe taryfy nie uderzają więc w jakiekolwiek grupy społeczne naszej wspólnoty lokalnej, ale dążą do uporządkowania systemu opłat za wodę i ścieki w sposób spójny z powszechnie stosowanymi mechanizmami. Są one także wynikiem obecnej sytuacji finansowej w jakiej znajduje się Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o., także z powodu wieloletniego zadłużania tej Spółki komunalnej.

 

Uspokajając więc zaniepokojenie mieszkańców, wyjaśniamy iż sam fakt prowadzenia pod danym adresem jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do rejestru CEiDG nie powoduje automatycznie obowiązku zaliczenia w przypadku wody do Grupy 2, w przypadku ścieków do Grupy 3. Jeśli w budynku, w którym zamieszkuje osoba prowadząca tam gospodarstwo domowe, jest jednocześnie zarejestrowana działalność gospodarcza tej osoby – to nie powoduje to automatycznej zamiany kategorii taryfowej. O zaliczeniu do danej kategorii odbiorców decyduje bowiem dominujący cel zużycia wody i odprowadzania ścieków określany jako charakterystyka zużycia wody. Jeżeli woda zużywana jest głównie dla celów działalności handlowej i usługowej lub produkcyjnej np. sklepy, piekarnie, restauracje, sale weselne, hotele, myjnie samochodowe, stacje benzynowe itp. – to podlega to zaliczeniu do 2 Grupy odbiorców.

 

Przynależność do danej grupy taryfowej określa sam zainteresowany klient na etapie zawierania umowy albo poprzez zgłoszenie tego faktu w Przedsiębiorstwie „EKO-BABICE”, gdy zmiana celu wykorzystywania wody (odprowadzania ścieków) nastąpiła w trakcie obowiązywania zawartej już umowy.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym „EKO-BABICE” Sp. z o.o. Pracownicy naszej Spółki zapewnią Państwu wszelką niezbędną pomoc w tym temacie. W indywidulanych przypadkach możliwe jest także zastosowanie rozwiązań technicznych oddzielnego opomiarowania obiektów przemysłowych, handlowych lub usługowych oraz budynków mieszkalnych, jeśli znajdują się one na jednej posesji.

 

Jednocześnie pragniemy uspokoić, iż nie są planowane terenowe kontrole prawidłowości zgłaszania do poszczególnych taryfowych grup odbiorców, gdyż w tym zakresie liczymy na Państwa współpracę, a przede wszystkim własną weryfikację i ocenę dominującego celu zużycia wody lub odprowadzania ścieków.

 

Ponadto, wraz z wejściem w życie nowych taryf zmieniają się zasady uiszczania opłaty abonamentowej. Służy ona pokryciu kosztów utrzymania w gotowości sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Z tego względu odbiorca, który ma zawartą umowę na dostawę wody – uiszcza jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby posiadanych wodomierzy. Nie jest ona naliczana od ilości dokonywanych odczytów wodomierzy, a więc nie będzie zwielokrotniana w przypadku posiadania kilku wodomierzy wody bezpowrotnie zużytej, jak to było dotychczas stosowane. Z kolei, osoba posiadająca umowę tylko na odprowadzanie ścieków uiści jedną opłatę abonamentową służącą utrzymaniu sieci kanalizacyjnej. Jeśli więc zawarta umowa dotyczy zarówno zaopatrzenia w wodę jak i odprowadzania ścieków, uiszczane są dwie opłaty abonamentowe służące utrzymaniu każdej z tych sieci. Wynika to bezpośrednio z regulacji prawnych i jest także powszechnie stosowaną praktyką w pobliskich gminach (Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Łomianki).

 

Wyrażamy nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia rozwiążą ewentualne wątpliwości oraz wytłumaczą powody zaistniałych zmian, które nie zawsze są propagowane we właściwej formie oraz w sposób zgodny z rzeczywistością.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content