Deltima

 

 

 

 

 

Od czerwca 2023 roku na oczyszczalni ścieków Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” sp. z o.o. testowana jest innowacyjna technologia oczyszczania ścieków, opracowana w ramach projektu NCBIR przez firmę Deltima Sp. z o.o. W ramach testów do urządzenia podawane są ścieki dostarczane na oczyszczalnię taborem asenizacyjnym, w których ładunek zanieczyszczeń jest wyższy w stosunku do ścieków komunalnych.

Podstawowym zadaniem układu jest obniżanie stężeń składników zanieczyszczeń zawartych w ściekach do poziomów umożliwiających ich bezpieczne odprowadzenie do wód lub gruntu. Finalnym efektem poszczególnych procesów oczyszczania, realizowanych w urządzeniu są ścieki, nieprzekraczające dopuszczalnych poziomów stężeń substancji, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

 

Innowacyjny proces biologicznego oczyszczania ścieków zastępuje tradycyjne systemy oparte na osadzie czynnym czy mikroorganizmach unieruchomionych na zróżnicowanych typach złóż o rozwiniętej powierzchni np. złożach obrotowych.

Urządzenie może być stosowane do oczyszczania ścieków zawierających:

  • składniki organiczne takie jak:

białka, węglowodany, tłuszcze i oleje, żywice, barwniki, fenole, produkty naftowe, detergenty;

  • składniki nieorganiczne takie jak:

zasady, kwasy nieorganiczne, metale ciężkie (ołów, miedź, rtęć, cynk, kadm, chrom),

  • a także jony:

siarczanowe, chlorkowe, azotanowe, fosforanowe, węglanowe, amonowe.

Proces oczyszczania odbywa się poprzez grawitacyjny przepływ ścieków pomiędzy reaktorami, w których zostały zamieszczone syntetyczne włókna z namnożonym biofilmem. Układ reaktorów zasadniczych stanowi kluczowy element dla procesu oczyszczania ścieków.

Skuteczność biologicznego oczyszczania ścieków została zmaksymalizowana poprzez zwiększenie liczby ogniw biocenotycznych, spełniających rolę przenośnika biologicznego. Proces postępuje w sposób ciągły, rozwijając stopniowo  kolejne procesy biologiczne za pośrednictwem coraz bardziej złożonych organizmów, które tworzą poszczególne poziomy troficzne.

W szeregu naprzemiennych bioreaktorów tlenowych i anoksycznych, biocenozy typowo tlenowe współistnieją z biocenozami o mniejszym zapotrzebowaniu tlenowym. Podobnie, w reaktorach anoksycznych, obecna jest głównie biocenoza typowa dla warunków anoksycznych, ale są też obecne mikroorganizmy tlenowe i beztlenowe.

Podstawowym podzespołem wszystkich bioreaktorów są włókniste nośniki do immobilizacji i troficznego utrzymywania mobilnych hydrobiontów, a także środki techniczne, zapewniające niezawodną i wystarczającą wymianę masy pomiędzy ściekiem a hydrobiontami (mieszadła mechaniczne).

Poza efektywnym usuwaniem ładunku zanieczyszczeń, cechy użytkowe urządzenia obejmują:

  • Niskie zużycie prądu oraz możliwość zamówienia układu niezależnego energetycznie
  • Brak emisji odorów, bioareozoli, hałasów
  • Brak osadów ściekowych wymagających utylizacji

Schemat blokowy układów oczyszczania ścieków Delta obejmuje wlot ścieków; sito mechaniczne; moduł uśredniania i neutralizacji; flotację; moduł biologiczny – odstojnik na frakcję stałą, bioreaktory tlenowe – zbiorniki uśredniające, bioreaktory tlenowe I stopnia, wtórny odstojnik I stopnia – rektor beztlenowy, bioreaktory tlenowe II stopnia, wtórny odstojnik II stopnia – reaktor beztlenowy, tlenowy stabilizator.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Skip to content