TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” sp. z o.o. informuje, iż w dniu 17.01.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono taryfę zatwierdzoną decyzją z dnia 22.12.2023 r. (znak: WA.RZT.70.137.2023/3) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stare Babice na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz .U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. od 25 stycznia 2024 r.

I. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
II. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Załącznik: Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.12.2023 r., znak: WA.RZT.70.137.2023/3

POBIERZ DECYZJĘ

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2024 r., w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Starych Babicach uchwały Nr LXVI/733/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Stare Babice, ulega zmianie ostateczna cena za ścieki dla odbiorców poszczególnych grup taryfowych.

III. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Z DOPŁATĄ

Załącznik: Uchwała Nr LXVI/733/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Stare Babice
POBIERZ UCHWAŁĘ

Załącznik: Decyzja znak WA.RZT.70.137.2023/3 z dn. 22.12.2023 r.
POBIERZ DECYZJĘ

W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono cztery grupy odbiorców:

Grupa 1AGospodarstwa domowe – dotyczy odbiorców usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych.

Grupa 1BGospodarstwa domowe – dotyczy odbiorców usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych (w oparciu o przeciętne normy zużycia wody).

Grupa 2– Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej, w tym gmina

Grupa 3– gmina – dotyczy usług na cele przeciwpożarowe wskazane w art. 22 ustawy na terenie Gminy Stare Babice.

 

W taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono cztery grupy odbiorców:

 

Grupa 1AGospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie, pochodzące z tych budynków.

Grupa 1BGospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (w oparciu o przeciętne normy zużycia wody).

Grupa 2– Podmioty użyteczności publicznej, w tym gmina – dotyczy odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe.

Grupa 3– Podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe – dotyczy odbiorców usług, odprowadzających ścieki komunalne.

 

1.Usługi przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Wydanie zaświadczenia na rzecz organów administracyjnych (w tym zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków)61,50 zł
Informacja o możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej61,50 zł
Nadzór nad budową przyłącza wodociągowego369,00 zł
Nadzór nad budową przyłącza kanalizacyjnego369,00 zł
Nadzór eksploatacyjny nad przebudową/modernizacjią przyłącza123,00 zł
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej184,50 zł
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej184,50 zł
Nadzór nad budową sieci wodociągowej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania
podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 100 mb.)
492,00 zł
• dodatkowo •Za każde kolejne rozpoczęte 100 mb.123,00 zł
Nadzór nad budową sieci kanalizacyjnej przed jej zasypaniem, a także nadzór w trakcie wykonania
podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz ze sporządzeniem protokołu końcowego (do 100 mb.)
615,00 zł
• dodatkowo •Za każde kolejne rozpoczęte 100 mb.123,00 zł
Określenie warunków technicznych dla sieci wodociągowej369,00 zł
Określenie warunków technicznych dla sieci kanalizacyjnej369,00 zł

2.Pozostałe usługi eksploatacyjne:

Montaż zestawu wodomierzowego ogrodowego (Qn = 1,5 lub 2,5 m3/h) na terenie zaopatrywanym w wodę przez GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. (bez modernizacji instalacji wewnętrznej)615,00 zł
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy (pomieszczenie suche) (wolumetrycznego Qn = 2,5 m3/h na terenie zaopatrywanym w wodę przez GPK „EKO-BABICE” sp. z o.o.) (bez uszkodzonej armatury)492,00 zł
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy odbiorcy w studni wodomierzowej suchej (wolumetrycznego Qn = 2,5 m3/h na terenie zaopatrywanym w wodę przez GPK „EKO-BABICE” sp. z o.o.) (bez uszkodzonej armatury)553,50 zł
Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej – umożliwienie odczytu lub wymiany wodomierza głównego307,50 zł
Wymiana wodomierza ogrodowego lub urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej (Qn = 1,5 lub 2,5 m3/h) na terenie zaopatrywania w wodę przez GPK „EKO-BABICE” sp. z o.o. (bez uszkodzonej armatury)430,50 zł
Wodomierz wolumetryczny Qn=2,5 m3/h (redukcja + śrubunki + uszczelki - komplet), (zakup przez odbiorcę do celów innych niż instalacja wodomierza głównego)210,00 zł
Montaż urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej (w tym koszty materiałów – bez modernizacji instalacji wewnętrznej)676,50 zł
Montaż nakładki wodomierzowej280,00 zł
Odbiór wodomierza ogrodowego w przypadku montażu we własnym zakresie123,00 zł
Odbiór urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej123,00 zł
Wyłączenie wody (zamknięcie zasuwy domowej)123,00 zł
Włączenie wody (otwarcie zasuwy domowej)123,00 zł
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (czasowe na wniosek wnioskodawcy)246,00 zł
Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (czasowe na wniosek wnioskodawcy)246,00 zł
Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (awaryjne)369,00 zł
Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej (awaryjne)369,00 zł
Zamknięcie przepływu ścieków w kanale sanitarnym (za każdą rozpoczętą godzinę)492,00 zł/r-g
Nieuzasadnione wezwanie pracowników pogotowia wodociągowo - kanalizacyjnego615,00 zł
Rozplombowanie wodomierza (na wniosek odbiorcy usług)61,50 zł
Powtórne zaplombowanie wodomierza (na wniosek odbiorcy usług)61,50 zł
Zakup wody z sieci wodociągowej poprzez napełnienie zbiornika wodą na cele budowlane (pokrycie kosztów udostępnienia + opłata za pobór)246,00 zł + ilość m3 x cena wody bez dopłat Gminy
Zakup wody z sieci wodociągowej dla potrzeb robót liniowych – pokrycie kosztów udostępnienia wraz z nadzorem w formie ryczałtu, za każde rozpoczęte 50 m3738,00 zł + 50 m3 x cena wody bez dopłat Gminy
Ekspertyza wodomierza głównego DN15-20 w związku z reklamacją prawidłowości wskazania urządzenia, w przypadku stwierdzenia w ekspertyzie właściwego działania wodomierza (w zakres usługi wchodzi: demontaż wodomierza, transport, ekspertyza oraz ponowny montaż)500,00 zł
Ekspertyza wodomierza głównego DN25-40 w związku z reklamacją prawidłowości wskazania urządzenia, w przypadku stwierdzenia w ekspertyzie właściwego działania wodomierza (w zakres usługi wchodzi: demontaż wodomierza, transport, ekspertyza oraz ponowny montaż)700,00 zł
Ekspertyza wodomierza sprzężonego DN50-100 w związku z reklamacją prawidłowości wskazania urządzenia, w przypadku stwierdzenia w ekspertyzie właściwego działania wodomierza (w zakres usługi wchodzi: demontaż wodomierza, transport, ekspertyza oraz ponowny montaż)900,00 zł
Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza po samowolnym zerwaniu plomby200,00 zł
Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu nadziemnego na sieci wodociągowej185,00 zł
Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu podziemnego na sieci wodociągowej246,00 zł
Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego (odcinek nie będący w eksploatacji Przedsiębiorstwa – za pierwszą studzienką na terenie nieruchomości (za każdą rozpoczętą godzinę)492,00 zł
Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego poza godzinami pracy - awaryjne (sobota + niedziela i dni świąteczne)738,00 zł
Czyszczenie i udrożnienie kanału sanitarnego nie będącego w eksploatacji Przedsiębiorstwa (cena za każdą rozpoczętą godzinę)738,00 zł
Teleinspekcja przyłącza kanalizacyjnego kamerą ręczną (cena za każdą rozpoczętą godzinę) (w przypadku włączenia do sieci za pomocą studni).246,00 zł
Usługa najmu koparki z operatorem (za każdą rozpoczętą godzinę)160,00 zł/r-g
Usługa zadymiana przyłącza kanalizacyjnego (za każdą rozpoczętą godzinę)123,00 zł/r-g
Usługa inspekcji ręczną kamerą TV przyłącza kanalizacyjnego (za każdą rozpoczętą godzinę)160,00 zł/r-g

3.Usługi podlegające indywidualnej wycenie:

Wykonanie przyłącza wodociągowego (cena wyjściowa - 150 zł netto – cena za mb, pozostałe składniki wg. sytuacji wizji lokalnej w terenie)
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (cena wyjściowa do głębokości 2m - 200 zł netto – cena za mb, pozostałe składniki wg. sytuacji wizji lokalnej w terenie)
Wykonanie sieci wodociągowej
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
Przebudowa lub wymiana przyłącza wodociągowego
Przebudowa lub wymiana przyłącza kanalizacyjnego
Przebudowa hydrantu p. poż. na sieci wodociągowej
Rozbiórka istniejącego zbiornika na nieczystości płynne
Wymiana wodomierza głównego DN > 20
Wymiana zaworu 1/2” lub 3/4” z rączką za wodomierzem (zawór + usługa wymiany)
Wymiana zaworu 1/2" lub 3/4" z rączką przed wodomierzem (zawór + usługa wymiany)
Wymiana zaworu 1” z rączką za wodomierzem (zawór + usługa wymiany)
Wymiana zaworu 1” z rączką przed wodomierzem (zawór + usługa wymiany)
Wymiana zaworu 1 1/4” z rączką za wodomierzem (zawór + usługa wymiany)
Wymiana zaworu 1 1/4” z rączką przed wodomierzem (zawór + usługa wymiany)
Wymiana zaworu 1 1/2” z rączką za wodomierzem (zawór + usługa wymiany)
Wymiana zaworu 1 1/2” z rączką przed wodomierzem (zawór + usługa wymiany)
Wymiana zaworu 3/4” zwrotnego antyskażeniowego EA (zawór + usługa wymiany)
Montaż zaworu 3/4” zwrotnego antyskażeniowego EA (zawór + usługa wymiany)
Wymiana zaworu większego od 1 1/2” z rączką (zawór + usługa wymiany)
Montaż lub wymiana zaworu większego od 3/4” zwrotnego antyskażeniowego EA (zawór + usługa wymiany)