Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH TARYF ZA WODĘ I ŚCIEKI

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Babice .

W trosce o uzyskanie przez Państwa pełnej wiedzy w związku z wprowadzeniem nowych taryf opłat za wodę i ścieki dla podmiotów gospodarczych w Gminie Stare Babice, poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie najistotniejszych zagadnień.

 

Zatwierdzona przez „Wody Polskie” taryfa opłat za wodę i ścieki wyodrębnia poszczególne grupy odbiorców ze względu na charakterystykę zużycia wody i odprowadzania ścieków. W oparciu o to kryterium wyróżnia się odbiorców zużywających wodę i odprowadzających ścieki dla celów bytowych w ramach tzw. gospodarstw domowych (Grupa 1). Odrębną kategorię stanowią podmioty, które korzystają z wody lub odprowadzają ścieki dla celów działalności gospodarczej, produkcyjnej, handlowej i usługowej (dla wody Grupa 2 dla ścieków Grupa 3). Pomimo, że jest to nowy sposób regulacji opłat w naszej Gminie – nie jest on rozwiązaniem rewolucyjnym. Takie taryfy obowiązują też w okolicznych gminach, np. Izabelin, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, itd.

 

Nowe taryfy nie uderzają więc w jakiekolwiek grupy społeczne naszej wspólnoty lokalnej, ale dążą do uporządkowania systemu opłat za wodę i ścieki w sposób spójny z powszechnie stosowanymi mechanizmami. Są one także wynikiem obecnej sytuacji finansowej w jakiej znajduje się Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o., także z powodu wieloletniego zadłużania tej Spółki komunalnej.

 

Uspokajając więc zaniepokojenie mieszkańców, wyjaśniamy iż sam fakt prowadzenia pod danym adresem jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do rejestru CEiDG nie powoduje automatycznie obowiązku zaliczenia w przypadku wody do Grupy 2, w przypadku ścieków do Grupy 3. Jeśli w budynku, w którym zamieszkuje osoba prowadząca tam gospodarstwo domowe, jest jednocześnie zarejestrowana działalność gospodarcza tej osoby – to nie powoduje to automatycznej zamiany kategorii taryfowej. O zaliczeniu do danej kategorii odbiorców decyduje bowiem dominujący cel zużycia wody i odprowadzania ścieków określany jako charakterystyka zużycia wody. Jeżeli woda zużywana jest głównie dla celów działalności handlowej i usługowej lub produkcyjnej np. sklepy, piekarnie, restauracje, sale weselne, hotele, myjnie samochodowe, stacje benzynowe itp. – to podlega to zaliczeniu do 2 Grupy odbiorców.

 

Przynależność do danej grupy taryfowej określa sam zainteresowany klient na etapie zawierania umowy albo poprzez zgłoszenie tego faktu w Przedsiębiorstwie „EKO-BABICE”, gdy zmiana celu wykorzystywania wody (odprowadzania ścieków) nastąpiła w trakcie obowiązywania zawartej już umowy.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym „EKO-BABICE” Sp. z o.o. Pracownicy naszej Spółki zapewnią Państwu wszelką niezbędną pomoc w tym temacie. W indywidulanych przypadkach możliwe jest także zastosowanie rozwiązań technicznych oddzielnego opomiarowania obiektów przemysłowych, handlowych lub usługowych oraz budynków mieszkalnych, jeśli znajdują się one na jednej posesji.

 

Jednocześnie pragniemy uspokoić, iż nie są planowane terenowe kontrole prawidłowości zgłaszania do poszczególnych taryfowych grup odbiorców, gdyż w tym zakresie liczymy na Państwa współpracę, a przede wszystkim własną weryfikację i ocenę dominującego celu zużycia wody lub odprowadzania ścieków.

 

Ponadto, wraz z wejściem w życie nowych taryf zmieniają się zasady uiszczania opłaty abonamentowej. Służy ona pokryciu kosztów utrzymania w gotowości sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Z tego względu odbiorca, który ma zawartą umowę na dostawę wody – uiszcza jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby posiadanych wodomierzy. Nie jest ona naliczana od ilości dokonywanych odczytów wodomierzy, a więc nie będzie zwielokrotniana w przypadku posiadania kilku wodomierzy wody bezpowrotnie zużytej, jak to było dotychczas stosowane. Z kolei, osoba posiadająca umowę tylko na odprowadzanie ścieków uiści jedną opłatę abonamentową służącą utrzymaniu sieci kanalizacyjnej. Jeśli więc zawarta umowa dotyczy zarówno zaopatrzenia w wodę jak i odprowadzania ścieków, uiszczane są dwie opłaty abonamentowe służące utrzymaniu każdej z tych sieci. Wynika to bezpośrednio z regulacji prawnych i jest także powszechnie stosowaną praktyką w pobliskich gminach (Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Łomianki).

 

Wyrażamy nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia rozwiążą ewentualne wątpliwości oraz wytłumaczą powody zaistniałych zmian, które nie zawsze są propagowane we właściwej formie oraz w sposób zgodny z rzeczywistością.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o.

Zmiana wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Babice

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. zawiadamia, że od dnia 24 marca 2021 roku nastąpiła zmiana wysokości cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Babice, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: WA.RZT.70.523A.3.2020.
Informujemy, również, że pkt 8 porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy Stare Babice, która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 roku przewiduje rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

POBIERZ DECYZJĘ

ODBIÓR ODPADÓW WYSTARTOWAŁ

Od 1 stycznia 2021 r. Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. rozpoczęło odbiór odpadów komunalnych w gminie Stare Babice.
23 grudnia została podpisana umowa z Gminą Stare Babice na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy. Zadanie to zostało powierzone spółce gminnej w trybie in-house. Zagospodarowaniem odpadów nadal będzie zajmowała się firma zewnętrzna (Byś), która została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego na rok 2021. Zaletą działalności prowadzonej w trybie in-house jest szczegółowy nadzór nad realizacją usług odbioru i transportu odpadów oraz zwiększenie jej efektywności. Pomimo nacisków prywatnych firm gospodarującymi odpadami coraz więcej gmin decyduje się na powołanie własnej spółki do odbioru odpadów.

Przykład ze Zduńskiej Woli:

https://sozosfera.pl/…/odbior-odpadow-zdunska-wola…/

Szczegółowe informacje i harmonogram wywozu odpadów:

https://stare-babice.pl/harmonogram-wywozu-odpadow-na…/

WYMIANA WODOMIERZY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE”  uprzejmie informuje, iż zintensyfikowało  prace związane z wymianą wodomierzy , których termin legalizacji zbliża się ku końcowi. Z uwagi na fakt, iż w większości przypadków wymaga to wejścia do budynków/garaży zwracamy się z prośbą o umożliwienie i udostępnienie Pracownikom „EKO-BABICE” pomieszczeń do wykonania wspominanych prac.

Wymiana wodomierzy głównych nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Pracownicy przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa. Poruszają się oznakowanymi pojazdami z logo „EKO-BABICE.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

ZABEZPIECZENIE I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” uprzejmie przypomina, że z uwagi na okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych w należytym stanie technicznym, a w szczególności:

  1. Ocieplenia instalacji i zabezpieczenia wodomierzy znajdujących się w studzienkach i pomieszczeniach nieogrzewanych w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie wodomierza,
  2. Odwodnienia przewodów doprowadzających wodę do ogrodów, garaży, budynków gospodarczych, innych studzienek wodomierzowych itp.,
  3. Przyłącze wody do placu budowy należy bezwzględnie wyłączyć wraz z demontażem wodomierza zlecając tą usługę eksploatatorowi sieci tj. GPK „Eko-Babice”

Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez zamarznięcie urządzeń wodociągowych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu.

Skip to content