Facebook

Likwidacja przyłączy wod-kan

Menu

Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

 1. Klient składa wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

  Wzór wniosku

  Wniosek  o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego można:

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta
  • przesłać zeskanowany na adres e-mail: bok@eko-babice.pl
  • przesłać faxem pod nr 22 752-92-53
  • przysła pocztą na adres:  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice

  WAŻNE

  Dopuszcza się przyjęcie innej formy wniosku niż na standardowym formularzu pod warunkiem, że treść merytoryczna jest tożsama z treścią w nim zawartą.

  O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego może wystąpi jedynie właściciel nieruchomości lub osoba przez niego upoważniona. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

  UWAGA

  Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego nie polega na demontowaniu i wyjmowaniu urządzeń z gruntu lecz trwałym ich odcięciu!

 2. Proces likwidacji przyłącza wodociągowego
  • sprawdzenie możliwości dokonania odcięcia przyłącza wodociągowego oraz ustalenie z Właścicielem terminu zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu,
  • ustalenie z Klientem terminu likwidacji przyłącza wodociągowego,
  • spisanie stanu wodomierza i podpisanie protokołu w celu rozliczenia zużycia,
  • zamknięcie zasuwy domowej oraz demontaż wodomierza,
  • demontaż zasuwy domowej, nawiertki lub trójnika lub trwałe ich zakorkowanie,
  • zasypanie wykopu i odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego,
  • rozwiązanie umowy na dostawę wody.

  UWAGA

  W przypadku stwierdzenia zagubienia lub uszkodzenia wodomierza Klient jest obciążany kosztami nabycia i montażu wodomierza zgodnie z obowiązującym cennikiem na usługi odpłatne świadczone przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice.

 3. Proces likwidacji przyłącza kanalizacyjnego
  • sprawdzenie możliwości dokonania trwałej likwidacji przyłącza kanalizacyjnego oraz ustalenie z Właścicielem terminu zajęcia terenu,
  • ustalenie z Klientem terminu likwidacji przyłącza kanalizacyjnego,
  • likwidacja przyłącza kanalizacyjnego w miejscu jego włączenia do głównego przewodu kanalizacyjnego poprzez jego trwałe zakorkowanie lub zaślepienie,
  • zasypanie wykopu i odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego,
  • spisanie stanu wodomierza i podpisanie protokołu w celu rozliczenia zużycia,
  • rozwiązanie umowy na odprowadzanie ścieków.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej