Facebook

Budowa sieci wod.-kan. krok po kroku

Menu

Rozbudowa sieci wod.-kan. jest możliwa na wniosek indywidualnych lub zbiorowych Inwestorów.

Koszty rozbudowy sieci ponosi inwestor, po zakończeniu inwestycji i dopełnieniu wszelkich formalności GPK Eko-Babice zwraca większą część poniesionych wydatków na warunkach określonych w umowie. Kwota zwrotu jest przedstawiona w indywidualnej wycenie sporządzanej na podstawie dostarczonej przez Inwestora dokumentacji projektowej przedłużanej sieci, którą Inwestor otrzymuje przed podpisaniem umowy. Kalkulacja ta obejmuje część kosztów materiałów i wykonania a nie obejmuje kosztów projektu, uzgodnień i warunków, które Inwestor pokrywa z własnych środków.

Krok pierwszy…

Osoba lub osoby ubiegające się o zgodę na przedłużenie sieci składają do BOK podanie. Podanie musi zawierać w szczególności następujące informacje:

  • adres lub adresy do korespondencji osób ubiegających się o zgodę na przedłużenie sieci, wraz z seriami i numerami dowodów oraz numerami PESEL, numer lub numery telefonów osoby lub osób kontaktowych ze strony osób ubiegających się o zgodę na przedłużenie sieci,
  • mapkę /podkład geodezyjny/ z oznaczeniem numeru lub numerów ewidencyjnych zarówno działek, do których mają być doprowadzone media będące przedmiotem działalności EKO  BABICE jak i działki lub działek, przez które ma przebiegać sieć,
  • status własnościowy działki lub działek, w których ma być zlokalizowana przedłużana sieć.

Krok drugi…

Osoba lub osoby składające podanie w porozumieniu z pracownikiem BOK określają docelowe punkty, w których przedłużana sieć lub sieci będą miały swój początek oraz koniec.

Krok trzeci…

W zależności od własności działki przez którą ma przebiegać sieć pracownik BOK ustala czy Inwestor ma dostarczyć od właściciela gruntu, przez który będzie przebiegała sieć, akt notarialny służebności przesyłu, nieodpłatnie na rzecz EKO-BABICE pasa gruntu o szerokości 1,5 m wzdłuż urządzeń kanalizacyjnych i/ lub wodociągowych.

Krok czwarty…

Po podpisaniu umowy na przedłużenie sieci przez osobę lub osoby występujące jako Inwestor, pracownik B.O.K. wydaje jeden egzemplarz umowy ubiegającym się o przedłużenie sieci.

Krok piąty…

W celu uzyskania „Warunków dla projektu i realizacji” przedłużenia sieci, Inwestor lub Inwestorzy wpłacają w kasie przedsiębiorstwa opłaty, które zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Krok szósty…

Po uzyskaniu „Warunków dla projektu i realizacji” sieci Inwestor lub Inwestorzy zlecają projektantowi posiadającemu stosowne uprawnienia wykonanie projektu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę sieci lub zgłoszenia.

Krok siódmy…

Przed złożeniem projektu na rozbudowę sieci do Starostwa należy uzgodnić go w EKO-BABICE.

Krok ósmy…

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę sieci zlecić uprawnionemu wykonawcy wykonanie prac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz projektem pod nadzorem inspektora nadzoru Działu Eksploatacji Sieci.

Krok dziewiąty…

Po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót przez Pracowników EKO-BABICE, Inwestor składa dokumentację w Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie sieci. Po uzyskaniu ww. decyzji Inwestor jest zobowiązany dostarczyć ją niezwłocznie do Eko-Babice wraz z innymi dokumentami wymienionymi w umowie, w szczególności wnioskiem o zwrot części poniesionych kosztów.

UWAGA! Po rozbudowie sieci konieczne jest wykonanie przyłącza, którego koszt budowy w całości ponosi Inwestor.

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej