Facebook

Budowa przyłączy wod-kan krok po kroku

Menu

Krok pierwszy

Wystąpienie przez Wnioskodawcę posiadającego prawo do dysponowania nieruchomością lub przez upoważnioną przez niego firmę projektową do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „EKO-BABICE” Sp. z o.o. z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na podłączenie działki (posesji) do gminnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Do wniosku należy dołączyć mapę-plan zagospodarowania terenu (PZT) oraz dokonać wpłaty zgodnie z obowiązujacym cennikiem.

Wzór wniosku

Na tej podstawie GPK „EKO-BABICE” Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne, które są ważne przez okres 2 lat licząc od daty ich wydania.

Krok drugi

Sporządzenie przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami – w oparciu o ww. warunki techniczne – Projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej w zakresie instalacji zewnętrznej. Dla sporządzenia tego projektu Wnioskodawca winien dostarczyć projektantowi: mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych przedmiotowej działki w skali 1:500 lub 1:1000 – zamówioną u dowolnego geodety z uprawnieniami (mapa nie może być starsza niż 3 miesiące).

Krok trzeci

Uzgodnienie proponowanej trasy przyłącza na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim.

Krok czwarty

Projekt techniczny (PT) przyłączy wod.-kan. należy uzgodnić w naszym przedsiębiorstwie.

Krok piąty

Wybór wykonawcy przyłącza

Wykonawcą przyłącza może być osoba lub firma posiadająca uprawnienia lub niezbędne doświadczenie zawodowe. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego może być wykonane samodzielnie (systemem gospodarczym) pod nadzorem pracowników „Eko-Babice”.

Krok szósty

Przed rozpoczęciem budowy przyłączy wod.-kan. należy uzyskać niezbędne zgody na prowadzenie robót budowlanych w pasie drogowym drogi gminnej/powiatowej/wojewódzkiej/prywatnej.
Na 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przyłącza należy powiadomić Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia prac.
Zarządzający siecią zastrzega sobie prawo dozoru prac oraz konieczność odbioru trasy przyłącza przed jego zasypaniem, a także nadzoru w trakcie wykonywania podłączenia przyłącza do sieci wod.-kan.
Przy odbiorze technicznym niezbędna jest obecność wykonawcy przyłącza oraz inwestora. Do dokumentu odbiorowego jakim jest protokół odbioru technicznego wykonanego przyłącza, wykonawca koniecznie dołącza: szkic powykonawczy przyłącza wod.-kan. oraz protokół przekazania-odbioru zajętego pasa drogowego (gdy był takowy zajmowany).
W przypadku nie zgłoszenia przyłącza do odbioru lub zgłoszenia na wykopie zasypanym Inspektor Nadzoru ma prawo żądać wykonania niezbędnych odkrywek celem oceny właściwego wykonania odbieranych robót.

Krok siódmy

Dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ciągu dwóch miesięcy oraz zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym „EKO-BABICE” Sp. z o.o. (Biuro Obsługi Klienta).

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej