Facebook

Reklamacja faktury

Menu

Każdy nasz Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą rozliczenia usług podstawowych, określonych w umowie na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, ale także z tytułu wykonywania ewentualnych usług dodatkowych.

Faktura za dostawę wody i/lub odbiór ścieków może zostać skorygowana m.in. w poniższych przypadkach:

  • stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań wodomierza głównego (np. błędny odczyt)
  • stwierdzenia nieprawidłowego rozliczenia na skutek wadliwego działania wodomierza głównego (niezbędna jest ekspertyza tego urządzenia)
  • stwierdzenia awarii przyłącza wodociągowego, możliwe jest odstąpienie od naliczenia części opłat za ścieki, które w wyniku awarii nie zostały odprowadzone do kanalizacji (w takim przypadku niezbędna jest kontrola pracowników GPK EKO-BABICE Sp. z o.o. w terenie i udokumentowanie awarii przez Odbiorcę Usług)

Reklamacje powinny być składane z zachowaniem formy pisemnej poprzez:

  • osobiste złożenie pisma i zgłoszenie problemu w Biurze Obsługi Klienta
  • przesłanie zgłoszenia pocztą lub drogą e-mailową na adres bok@eko-babice.pl

Zasadność każdej reklamacji będzie indywidualnie przeanalizowana wraz z dokonaniem kontrolnego odczytu stanu wodomierza włącznie ? w razie zastrzeżeń. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje terminu zapłaty faktury. W przypadku stwierdzenia nadpłaty, w wyniku uznania racji Odbiorcy dokonującego reklamacji, zostaje ona zaliczona na poczet przyszłych należności. Możliwy jest również zwrot nadpłaty w formie przelewu na rachunek bankowy lub wypłaty gotówkowej. Zwrot taki następuje na pisemny wniosek Odbiorcy w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Formularz zgłoszenia reklamacji

Podłącz się


więcej

Podaj stan wodomierza


więcej

Awarie i planowane wyłączenia


więcej